Spring naar inhoud

Bijlagen

Bijlage 1: Over dit verslag

Verslaggeving- en controleproces

De selectie van de gerapporteerde indicatoren is gebaseerd op de GRI-richtlijnen, de gesprekken met onze belanghebbenden, de impact van DELA en de daaruit volgende materialiteitsmatrix. Gegevens die we rapporteren zijn zo veel mogelijk gebaseerd op metingen en berekeningen (zoals NPS). Andere gegevens komen uit centrale systemen (bijvoorbeeld personeelsgegevens) of zijn gebaseerd op opgaves door derden. Indien er sprake is van wijzigingen in de definities, meetmethodes of inherente beperkingen in de data of als er gebruikgemaakt is van extrapolatie of schatting, wordt dit aangegeven in het verslag.

Een deel van de opgenomen indicatoren (financiële indicatoren, ziekteverzuim) zijn onderdeel van de reguliere planning- en controlcyclus. Dit betekent dat de data worden gerapporteerd door middel van de maandelijkse rapportages. Onze financiële afdeling kijkt naar afwijkingen in de data ten opzichte van voorgaande rapportages, naar de plausibiliteit van gerapporteerde gegevens en vraagt waar nodig ondersteunend bewijsmateriaal op. Overige indicatoren (energie, CO2-emissies) worden jaarlijks gerapporteerd ten behoeve van het jaarverslag. De onderliggende gegevens voor deze indicatoren zijn verzameld en gecontroleerd door de MVO-projectleider.

De accountant moet expliciet rapporteren over materiële afwijkingen in het bestuursverslag op basis van zijn kennis verkregen uit de controle van de jaarrekening. De accountant heeft niet de opdracht ontvangen om assurance te verlenen over niet-financiële informatie. We hebben de ambitie om deze assurance in de toekomst wel uit te voeren.

Afbakening en reikwijdte

De afbakening van het verslag is vastgesteld op basis van de assessment van materialiteit zoals uitgevoerd in 2016, aangevuld met de eerste inzichten van een nieuwe materialiteitsassessment die is gestart eind 2021 en in 2022 zal worden afgerond:

 • Er is een longlist opgesteld van circa 100 thema’s op basis van de SDG’s, SASB, GRI, EU Taxonomy en jaarverslagen van vergelijkbare organisaties.
 • Deze lijst is op basis van expert judgement teruggebracht tot 20 thema’s.
 • Deze lijst is door DELA-stakeholders geordend en samengevoegd. Ook zijn thema's toegevoegd. Hierbij is ook de strategie van DELA meegenomen. Zo resteert een shortlist van 17 thema's. Thema’s zijn voorzien van een omschrijving, zodat de scope van het thema en de invulling helder is en in DELA-taal verwoord is.
 • Deze shortlist is breed uitgevraagd onder stakeholders binnen DELA. Zij zijn gevraagd naar een inschatting op inside-out en outside-in impact. 
 • Op basis daarvan is de nieuwe materialiteitsmatrix opgesteld. Deze is op 10 maart 2021 in een workshop besproken en vastgesteld.
 • Op 23 maart zijn de conclusies in het directieoverleg gepresenteerd en besproken.
 • Op basis van de resultaten van de workshop en de bespreking in het directieoverleg staat gepland om het voorjaar een aantal thema’s door te nemen met stakeholders. 
 • We verwachten in juni 2022 de doelen / KPI’s op materiële thema’s vast te stellen.

De afbakening is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige verslaggevingsperiode.

Het verslag beslaat het boekjaar 2021 dat loopt van 1 januari tot en met 31 december. In 2020 heeft DELA een nieuw model in gebruik genomen om de CO2-footprint te bepalen. Het model sluit aan bij het Greenhouse Gas (GHG)-protocol. De nieuwe rekenmethode volgt een top-down aanpak en geeft hierdoor een completer, integraler en realistischer beeld. Er wordt in principe niet gerapporteerd over onderaannemers en/of toeleveranciers, tenzij anders vermeld. In 2020 is het model in Nederland ingevoerd, in 2021 is het ook in België geïntroduceerd en is hier de CO2-footprint bepaald.

Vindplaatsen niet-financiële informatie

In dit jaarverslag is niet-financiële informatie te vinden in de hoofdstukken:

Niet-financiële informatie

Vindplaats in dit jaarverslag

Item Hoofdstuk
   
Klanttevredenheid Onze leden
Milieuaangelegenheden Onze omgeving
Sociale aangelegenheden Onze omgeving
  Onze mensen
Personeelsaangelegenheden Onze mensen
Maatschappelijk beleggingsbeleid Onze omgeving
Eerbieding van mensenrechten Onze omgeving
Bestrijding van corruptie en omkoping Onze omgeving

Bijlage 2: Lidmaatschappen en gedragscodes

Coöperatie DELA is lid en opereert conform de overeengekomen gedragscodes van:

 • Verbond van Verzekeraars -> Gedragscode verzekeraars
 • BGNU -> Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen
 • IVBN -> Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed
 • DDMA -> Data Driven Marketing Association

De keurmerken die DELA heeft verkregen zijn:

 • Keurmerk Uitvaartzorg
 • Keurmerk klantgericht verzekeren
 • Privacy waarborg

Bijlage 3: GRI-tabel

GRI-tabel

GRI Standard / disclosure Toelichting / vindplaats
   
Omschrijving van de organisatie  
102-1 Naam van de organisatie In het kort, Profiel
102-2 Voornaamste merken, producten en/of diensten In het kort, Profiel
102-3 Locatie van het hoofdkantoor Eindhoven
102-4 Locaties van overige kantoren Achterzijde omslag
102-5 Eigendomsstructuur en rechtsvorm Geconsolideerde jaarrekening, Toelichting op de geconsolideerde balans en resultatenrekening
102-6 Afzetmarkten In het kort, Profiel & Kerncijfers.
102-7 Omvang van de verslaggevende organisatie In het kort, Kerncijfers
102-8 Samenstelling van het medewerkersbestand Verslag van de directie, Onze mensen
102-9 Omschrijving van de waardeketen van de organisatie In het kort, Samen sterk
102-10 Significante veranderingen tijdens de verslaggevingsperiode in organisatie omvang, structuur, eigenaarschap of waardeketen Geconsolideerde jaarrekening, Toelichting op de geconsolideerde balans en resultatenrekening
102-11 Extern ontwikkelde economische, milieu gerelateerde en sociale handvesten, principes die door de organisatie worden onderschreven Bijlage: Lidmaatschappen en gedragscodes
  https://www.dela.nl/verzekeringen/keurmerken
102-12 Initiatieven ter compensatie van de milieugevolgen van producten en diensten en de omvang van deze compensatie Verslag van de directie, Onze omgeving
102-13 Lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en nationale en internationale belangenorganisaties Bijlage: Lidmaatschappen en gedragscodes
  https://www.dela.nl/verzekeringen/keurmerken
Strategie  
102-14 Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie In het kort, Voorwoord.
  In het kort, Koers en strategie.
Ethiek en integriteit  
102-16 Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde waarden, principes, standaarden en gedragsnormen, zoals een gedragscode Verslag van de directie, Onze mensen
  Bijlage: Lidmaatschappen en gedragscodes
Bestuursstructuur  
102-18 Bestuursstructuur van de organisatie Governance & risicomanagement, Corporate governance
Stakeholder betrokkenheid  
102-40 Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken Bijlage: Over dit verslag
102-41 Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt Niet gerapporteerd
102-42 Uitgangspunten voor de inventarisatie en selectie van belanghebbenden Niet gerapporteerd
102-43 Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken Bijlage: Over dit verslag
102-44 Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg met belanghebbenden naar voren zijn gekomen Bijlage: Over dit verslag
Verslaggevingsprofiel  
102-45 Overzicht van alle ondernemingen die in de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen en die niet onder dit verslag vallen Bijlage: Over dit verslag
102-46 Proces voor het bepalen van de inhoud en specifieke afbakening van het verslag en hierbij gehanteerde uitgangspunten Bijlage: Over dit verslag
  Bijlage: GRI-tabel
102-47 Materiële onderwerpen die tijdens het proces ter bepaling van de inhoud van het verslag zijn vastgesteld Bijlage: Over dit verslag
102-48 Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering Geconsolideerde jaarrekening, Toelichting op de geconsolideerde balans en resultatenrekening
102-49 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslaggevingsperiodes ten aanzien van reikwijdte en afbakening Geconsolideerde jaarrekening, Toelichting op de geconsolideerde balans en resultatenrekening
102-50 Verslaggevingsperiode 2021
102-51 Datum van het meest recente rapport 30-04-2022
102-52 Verslaggevingscyclus Jaarlijks
102-53 Contact informatie voor vragen over het verslag Colofon
102-54 GRI-toepassingsniveau Core
102-55 GRI-tabel Bijlage: GRI-tabel
102-56 Beleid met betrekking tot assurance Controleverklaring, Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Bijlage 4: Begrippenlijst

Hier vindt u een toelichting op de gebruikte begrippen en afkortingen.

Assetmix
De assetmix is de verdeling van het vermogen over aandelen, onroerend goed, vastrentende waarden, infrastructuur en liquide middelen. De assetmix wordt bepaaldop basis van de ALM-studie en vastgelegd in het beleggingsbeleid.

B.V.
Besloten vennootschap

BIO
Betrokken, integer, ondernemend

BREEAM
BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. BREEAM is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. Er wordt bij de beoordeling gelet op drie onderdelen: het gebouw, het beheer en het gebruik. Deze drie onderdelen worden beoordeeld op negen verschillende duurzaamheidscategorieën: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik & ecologie en vervuiling. Per onderdeel kan een score worden behaald. Deze score is opgebouwd uit deelscores voor de verschillende duurzaamheidscategorieën. De uiteindelijke score per onderdeel wordt uitgedrukt in sterren. 5 sterren voor ‘Outstanding’, 4 voor ‘Excellent’, 3 voor ‘Very Good’, 2 voor ‘Good’ en 1 voor ‘Pass’.

CAO
Collectieve arbeidsovereenkomst

CFRO
Chief financial and risk officer

CO2-footprint
Een CO2-footprint is een inventarisatie van de totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen, uitgedrukt in CO2-equivalenten. CO2-emissies worden veroorzaakt door verbranding van brandstoffen. Teveel CO2 in de atmosfeer veroorzaakt klimaatverandering. Een CO2-footprint geeft aan in welke mate een organisatie impact heeft op klimaatverandering en waar CO2-uitstoot gereduceerd kan worden. Een CO2-footprint wordt opgedeeld in Scope 1, 2 en 3. Scope 1 zijn directe CO2-emissies. Scope 2 zijn indirecte CO2-emissies door inkoop van elektriciteit en gas. Scope 3 zijn alle overige indirecte CO2-emissies. In Bijlage 1 (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en Bijlage 3 (Over dit verslag) wordt onze CO 2-footprint toegelicht.

CPI
Consumentenprijsindex

DCG
DELA Crematorium Groep

DCP
DELA Coöperatie spaarPlan (spaarverzekering)

DECAVI
DECAVI (B) biedt diensten voor de verzekeringssector (makelaars, verzekeraars, actuarissen). Naast het organiseren van evenementen in de sector en de publicatie van marktstudies, reikt DECAVI sinds 2000 de verzekeringstrofeeën uit.

DLP
DELA LeefDoorPlan (overlijdensrisicoverzekering)

DNB
De Nederlandsche Bank

DUP
DELA UitvaartPlan (natura uitvaartverzekering)

Energiescan
Een energiescan geeft inzicht in de energiebesparingsmogelijkheden van een gebouw. Er wordt in kaart gebracht welke energiebesparende maatregelen voor een gebouw rendabel zijn.

Fte
Fulltime equivalents (bijvoorbeeld 2 parttime medewerkers die ieder 50% werken, tellen samen als 1 Fte).

Geamortiseerde kostprijs
Het bedrag waarvoor financiële activa of verplichtingen bij eerste verwerking worden gewaardeerd minus aflossingen, plus of minus de cumulatieve afschrijving, gebruikmakend van de effectieve-rentemethode voor het verschil tussen het oorspronkelijke bedrag en het bedrag op de vervaldatum. De effectieve rentevoet is het percentage dat ervoor zorgt dat de discontering van de verwachte kasstromen gelijk is aan de initiële waardering van de vordering of de schuld.

Gemiddelde uitvaartkosten
Elke uitvaart gaat gepaard met kosten. Die kosten lopen uiteen op basis van de keuzes die nabestaanden maken en op basis van de plaats waar de diensten worden verricht. De gemiddelde uitvaartkosten geven inzicht in wat een uitvaart gemiddeld genomen kost. Bij DELA verstaan we onder de GUK de gemiddelde kosten van een uitvaart op basis van het verstrekkingenpakket van het DELA Uitvaart Plan.

GPtW
Great Place to Work is een organisatie die meet wat de waardering is van de medewerker. De metingen bij bedrijven worden onderling vergeleken en dit leidt tot een GPTW-benchmark. De componenten die in de weging zijn opgenomen zijn met name vertrouwen in het bedrijf, vertrouwen
in de manager, uitdaging, kansen en de mogelijkheid tot ontwikkeling vanuit het gezichtspunt van de werknemer.

GreenLeave
GreenLeave is een consortium van uitvaartondernemers in Nederland. Deze uitvaartondernemers willen op een praktische manier invulling geven aan duurzaamheid waar het gaat om de keuzes en vormgeving van de uitvaart. Dit doen zij op basis van vijf kernprincipes, een aanbod van producten en diensten op onderdelen van de uitvaart en het bundelen van krachten met leveranciers. We verwijzen voor meer informatie naar www.greenleave.nu.

GRESB
De Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) is een onafhankelijke, wetenschappelijke benchmark die het duurzaamheidbeleid van vastgoedfondsen en -portefeuilles wereldwijd beoordeelt. Op basis van de GRESB-score kunnen fondsmanagers hun duurzaamheidbeleid tegen het licht houden en verbeteringen doorvoeren., zie https://gresb.com/

IT
Informatietechnologie

KCS
Kort Cyclisch Sturen

KGW
Klant Gericht Werken

Klimaatneutraal
Klimaatneutraal betekent dat er netto geen CO2 wordt uitgestoten en er geen bijdrage is aan klimaatverandering. Een proces, dienst of organisatie is klimaatneutraal als er sprake is van géén CO2- uitstoot of als de geproduceerde broeikasgassen elders worden gecompenseerd.

Mln
Miljoen

MVB
Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

MVO
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

N.V.
Naamloze Vennootschap

Netto-aanwas
Het verschil tussen het aantal nieuwe polissen en het aantal beëindigde polissen.

NPS
NPS staat voor Netto Promotor Score. In enquêtes wordt klanten gevraagd in welke mate zij een bepaald bedrijf, product of dienst aan anderen zouden aanbevelen. Zij kunnen die vraag ‘scoren’ met een cijfer van 0 tot 10. De groep respondenten die het cijfer 0 tot 6 geeft, wordt als “detractor” bestempeld. De groep die een 9 of 10 geeft wordt gekwalificeerd als ‘promoter’ en de rest (scores 7 en 8) als ‘passief neutraal’. Door het percentage promotors te verminderen met het percentage detractors ontstaat de NPS. Blijkt uit het onderzoek bijvoorbeeld dat 30% van de respondenten ‘promoters’ zijn en 20% detractors, dan bedraagt de NPS +10.

Ondernemersloon
De kosten van een uitvaartondernemer aan wie de een uitvaart wordt uitbesteed

Operationeel resultaat
Operationeel resultaat is het resultaat dat wordt behaald uit de reguliere activiteiten van DELA, met uitzondering van bijzondere baten en lasten, winstdeling en belastingen.

OR
Ondernemingsraad

ORSA
Onder Solvency II is een verzekeraar verplicht om een ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) uit te voeren. Een ORSA is een jaarlijkse beoordeling die de verzekeraar moet (laten) verrichten van de toezichthouder om vast te stellen of dat alle financiële risico’s die mogelijk spelen of kunnen gaan spelen in kaart zijn gebracht en/of er mitigerende maatregelen zijn genomen om een eventueel risico te minimaliseren om aan de verzekeringsverplichtingen in de toekomst te kunnen blijven voldoen.

Papierverbruik
Het papierverbruik betreft het aantal vellen papier dat wij jaarlijks gebruiken in onze centrale printers om te printen en kopiëren. Het papierverbruik van mobiele printers die gebruikt worden door onze uitvaartverzorgers en coöperatieconsulenten is hierin niet meegenomen.

Premie-inkomen
Premie-inkomen is het totaal aan premies dat DELA ontvangt van de verzekerden voor de producten die zij afnemen.

Prognose
Voorspelling van het management

RCSA
Risk Control Self Assessments. Het in kaart brengen van alle mogelijke substantiële risico’s die het realiseren van de doelstellingen en de continuïteit van de onderneming in gevaar kunnen brengen ,. Het doel is om na deze vaststelling mitigerende maatregelen te nemen.

RepTrak
De RepTrak is een methode om de reputatie te meten van een organisatie. De RepTrak meet de percepties van het algemeen publiek over de reputatie van de bedrijven (de RepTrak® Pulse) en zeven aanjagers van reputatie: producten en diensten, innovatie, werkomgeving, governance, MVO, leiderschap en prestatie. Voor meer informatie: https://netherlands.reputationinstitute.com/tag/reptrak/.

Risicobereidheid
De risicobereidheid van een organisatie geeft uitdrukking aan de aard en omvang van de risico’s die een organisatie bereid is aan te gaan bij het realiseren van haar bedrijfsdoelstellingen.

SA
Société anonyme (naamloze vennootschap)

Solvabiliteitsratio
Een solvabiliteitsratio geeft aan in hoeverre een bedrijf in staat is om zijn financiële verplichtingen na te komen. Onder Solvency II wordt dit kengetal berekend door het aanwezige kapitaal te delen door het vereiste kapitaal. Hierbij wordt rekening gehouden met de daadwerkelijke risico’s.

Solvency II
Europese regelgeving over solvabiliteitseisen voor (her)verzekeraars. Met Solvency II wordt beoogd om een interne Europese markt voor verzekerings-diensten te bevorderen en voldoende consumentenbescherming te bieden. Uitgangspunt is een op het economische risico gebaseerde benadering, waarbij alle activa en passiva op marktwaarde gewaardeerd worden. Daarnaast is het uitgangspunt de koppeling tussen de solvabiliteitseisen en het risicoprofiel van verzekeraars.

Solvency II is de naam voor de wettelijke voorschriften die aan de verzekeraars worden opgelegd door de toezichthouder. Deze regels hebben betrekking op:

 • Kwantitatieve eisen voor kapitaalbuffers en de waarderingsgrondslagen. Eisen aan inrichting risicomanagement en governance
 • Uitvoeren van een ORSA (Own Risk Solvency Assessment).
 • Opstellen van een rapportage (SFCR) en het publiceren van deze rapportage in het kader van transparantie.

Transparantiebenchmark
De Transparantiebenchmark is een initiatief van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In samenwerking met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) worden jaarverslagen beoordeeld op criteria. De Kristalprijs wordt uitgereikt aan de organisatie met het meest inspirerende voorbeeld van transparante MVO-verslaglegging.

Troeven
De vijf troeven staan voor wat klanten belangrijk vinden in de dienstverlening van DELA.

VBDO
Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling

VVP
Vaste verrekenprijs. De vooraf afgesproken prijs die uitvaartverzorging aan de verzekeraar in rekening brengt voor de diensten in het verzekerde pakket.

Waardevast
Inflatiebestendig.

Wlb
Wet op de Lijkbezorging

WMC
Uitleg Waardecreatiemodel

Wta
Wet toezicht accountantsorganisaties

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage wordt berekend door het aantal ziektedagen te delen door het aantal werkbare dagen per jaar. Voor ieder land waarvoor een ziekteverzuim is weergegeven, geldt dat het de periode betreft waarover DELA financieel risico loopt. Voor Nederland is dit 2 jaar, voor België 1 jaar.