Spring naar inhoud

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde balans per 31 december 2021

Activa

Na resultaatbestemming, bedragen x € 1.000

  Ref.   31-12-2021   31-12-2020
           
Immateriële vaste activa 4.1   37.616    39.833 
           
Beleggingen 4.2        
Terreinen en gebouwen:          
- Voor eigen gebruik   2.993    9.157   
- Overige terreinen en gebouwen   736.557    683.858   
Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen   90.912    14.533   
Overige financiële beleggingen:          
- Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren   2.968.913    2.307.181   
- Obligaties en andere vastrentende waardepapieren   2.630.156    1.700.252   
- Derivaten     35.062   
- Vorderingen uit hypothecaire leningen   192.457    226.598   
- Vorderingen uit andere leningen   334.080    265.444   
- Vastgoedfondsen   1.345.465    828.988   
- Infrastructuurfondsen   554.970    435.522   
- Beleggingen in liquide middelen   60.933    44.307   
- Andere financiële beleggingen   218.732    9.216   
      9.136.168    6.560.118 
Vorderingen 4.3        
Vorderingen uit directe verzekering   2.580     
Overige vorderingen   234.532    150.612   
      237.112    150.612 
Overige activa          
Materiële vaste activa 4.4 1.606    6.293   
Liquide middelen 4.5 164.892    128.056   
      166.498    134.349 
Overlopende activa 4.6        
Lopende rente en huur   1.124    588   
Overlopende activa   3.605    5.570   
      4.729    6.158 
       
TOTAAL ACTIVA     9.582.123    6.891.070 

Passiva

Na resultaatbestemming, bedragen x € 1.000

  Ref.   31-12-2021   44.196 
           
Groepsvermogen 4.7   1.682.629    1.293.998 
           
Technische voorzieningen 4.8        
Bruto technische voorzieningen   7.195.942    5.176.685   
Herverzekeringsdeel technische voorzieningen   -23.630    -21.967   
      7.172.312    5.154.718 
           
Voorzieningen 4.9   403.853    264.720 
           
Depot van herverzekeraars 4.10   17.359    16.179 
           
Schulden 4.11        
Schulden uit directe verzekering   103.330    87.147   
Overige schulden   147.395    60.533   
      250.725    147.680 
           
Overlopende passiva 4.12   55.246    13.775 
       
TOTAAL PASSIVA     9.582.124    6.891.070 

Geconsolideerde resultatenrekening over 2021

Technische rekening

Bedragen x € 1.000

  Ref.   2021   2020
           
Verdiende premies eigen rekening 5.1        
Brutopremies   601.078    524.442   
Uitgaande herverzekeringspremies   -8.607    -7.650   
      592.471    516.792 
Beleggingsopbrengsten 5.2        
Opbrengsten uit deelnemingen      
Opbrengsten uit beleggingen   241.214    225.599   
Gerealiseerde winst op beleggingen   637.523    476.564   
      878.737    702.163 
           
Ongerealiseerde winst op beleggingen 5.2   98.919   
           
Uitkeringen eigen rekening 5.3        
Bruto   -266.989    -235.277   
Aandeel herverzekeraars   4.194    3.688   
      -262.795    -231.589 
Wijziging technische voorzieningen eigen rekening 4.8        
Bruto   -289.869    -252.844   
Aandeel herverzekeraars   1.663    1.806   
      -288.206    -251.038 
           
Winstdelingen en kortingen     -5.940    -42.994 
           
Bedrijfskosten          
Acquisitiekosten 5.4 -65.224    -53.412   
Beheers-, personeelskosten en afschrijvingen 5.5 -73.102    -73.915   
      -138.326    -127.327 
           
Beleggingslasten 5.2        
Beheerskosten en rentelasten   -38.174    -24.791   
Gerealiseerd verlies op beleggingen   -271.840    -443.624   
      -310.014    -468.415 
           
Ongerealiseerd verlies op beleggingen 5.2     -147.787 
           
Aan niet-technische rekening toegerekende opbrengst op beleggingen     -117.238    -16.142 
           
Resultaat technische rekening     447.608    -66.337 

Niet-technische rekening

Bedragen x € 1.000

  Ref.   2021   2020
           
Resultaat technische rekening     447.608    -66.337 
           
Toegerekende opbrengst uit beleggingen overgeboekt van technische rekening     117.238    16.142 
           
Andere baten 5.6   5.647    148 
           
Andere lasten     -17.056    -5.877 
           
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen     553.437    -55.924 
           
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 5.7   -104.517    -15.498 
           
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen     448.920    -71.422 

Toelichting op de geconsolideerde balans en resultatenrekening

1. Algemene toelichting

1.1. Activiteiten

De activiteiten van DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. (‘DELA Natura’), statutair gevestigd in Eindhoven, Oude Stadsgracht 1, KvK-nummer 17078393, en haar groepsmaatschappijen (tezamen ‘DELA Natura Groep’) bestaan uit verzekeren en beleggen. De verzekeringsproducten betreffen uitvaartverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen en spaarverzekeringen. De verzekeringsactiviteiten vinden plaats in Nederland, België en Duitsland. De beleggingsactiviteiten voor DELA Natura Groep worden in Nederland verricht.

1.2. Consolidatie

In de consolidatie worden de financiële gegevens opgenomen van DELA Natura, haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin DELA Natura overheersende zeggenschap, direct of indirect, kan uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enig andere wijze de financiële en operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten die direct kunnen worden uitgeoefend op balansdatum.

De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft, worden voor 100% in de consolidatie betrokken. Het aandeel van derden in het groepsvermogen en in het groepsresultaat wordt afzonderlijk vermeld.

Wanneer er sprake is van een belang in een joint venture dan wordt het desbetreffende belang proportioneel geconsolideerd. Van een joint venture is sprake indien als gevolg van een overeenkomst tot samenwerking de zeggenschap door de twee aandeelhouders gezamenlijk wordt uitgeoefend.

Intercompanytransacties, intercompanywinsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen groeps-maatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompanytransacties worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van een bijzondere waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen van DELA Natura Groep.

Hieronder het organogram van de vennootschappen binnen DELA Natura Groep:

* Voor deze groepsmaatschappijen is door DELA Coöperatie U.A. een zogenaamde ‘403'-verklaring afgegeven.

De Nederlandse groepsmaatschappijen maken deel uit van de fiscale eenheid binnen de DELA Groep (DELA Coöperatie U.A. en haar groepsmaatschappijen) voor zowel de vennootschapsbelasting (VPB) als de omzetbelasting (OB).

Op 2 augustus 2021 heeft DELA Holding N.V. 100% van de aandelen verkregen in Yarden Holding B.V. Onderdeel van Yarden Holding B.V. was Yarden Uitvaartverzekeringen N.V. Uit praktische overwegingen zijn de resultaten van Yarden Holding B.V. en haar dochters opgenomen in de jaarrekening van DELA Groep per 1 augustus 2021. Dit zorgt niet voor een materiële afwijking in de cijfers. Per 4 augustus is Yarden Uitvaartverzekeringen N.V. gefuseerd met DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. conform de ‘carry over’-methode. De vergelijkende cijfers zijn niet aangepast. Yarden Vastgoed B.V. en Yarden Vastgoed II B.V. waren dochters van Yarden Uitvaartverzekeringen N.V. en zijn door de fusie dochters van DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. geworden.

Tevens zijn de entiteiten Beheer & Exploitatie Crematoria Holding B.V. en Crematoria Vastgoed B.V. opgericht waarin te verkopen crematoria en de exploitatie daarvan staan. 

1.3 Verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen, worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van DELA Natura Groep en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. De overige groepsmaatschappijen binnen de groep van DELA Coöperatie U.A., waarvan DELA Natura Groep deel uitmaakt, worden ook als verbonden partijen aangemerkt.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. Inzake overlijdens die bij DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. worden gemeld, wordt de uitvoering in beginsel verzorgd door DELA Uitvaartverzorging N.V. of Yarden Holding B.V. en hun dochtermaatschappijen. Deze uitvoering geschiedt tegen vaste verrekenprijzen. Tevens verhuurt DELA Natura Groep de crematoria en een ceremoniehuis aan DELA Uitvaartverzorging N.V. tegen een marktconforme huur. Daarnaast heeft DELA Natura een rekening courantverhouding met DELA Holding N.V.

1.4 Acquisities en desinvesteringen van groepsmaatschappijen

Vanaf de overnamedatum worden de resultaten en de identificeerbare activa en passiva van de overgenomen onderneming opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. De overnamedatum is het moment dat overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend in de betreffende onderneming.

De verkrijgingsprijs bestaat uit het geldbedrag of equivalent dat is overeengekomen voor de verkrijging van de overgenomen onderneming vermeerderd met eventuele direct toerekenbare kosten. Indien de verkrijgingsprijs verschilt van het nettobedrag van de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva dan wordt het verschil als goodwill aangemerkt.

De maatschappijen die in de consolidatiekring betrokken zijn, blijven in de consolidatie opgenomen tot het moment dat de beslissende zeggenschap wordt overgedragen en indien de maatschappij slechts gehouden wordt om te vervreemden.

1.5 Kasstroomoverzicht

DELA Natura maakt gebruik van de vrijstelling in RJ 360. Deze stelt dat een (middel)grote rechtspersoon een kasstroomoverzicht moet opstellen, tenzij het kapitaal van de rechtspersoon direct of indirect volledig wordt verschaft door een andere rechtspersoon die een gelijkwaardig kasstroomoverzicht opstelt dat is opgenomen in een geconsolideerde jaarrekening die in Nederland bij het handelsregister gedeponeerd wordt. De jaarrekening, met daarin het kasstroomoverzicht van DELA Coöperatie U.A. is verkrijgbaar via de Kamer van Koophandel.

1.6 Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de directie zich over verschillende zaken een oordeel vormt en dat de directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen in de toelichting op de betreffende posten. Deze schattingen zijn naar beste weten door de directie gemaakt, maar de daadwerkelijke uitkomsten kunnen uiteindelijk afwijken van die schattingen.

De belangrijkste schattingen hebben betrekking op:

 • de waardering van beleggingen: onroerende zaken, vastgoedfondsen, infrastructuurfondsen en participatiemaatschappijen (zie ook hoofdstuk 4.2);
 • de gehanteerde grondslagen voor de technische voorzieningen (zie ook hoofdstuk 2.12);
 • de waardering van de niet-technische voorzieningen (zie ook hoofdstuk 2.13).

De hier bovengenoemde belangrijkste schattingen hebben ook gespeeld bij de verwerking van de overname van Yarden Holding N.V.

1.7 Impact COVID-19

Ook DELA Natura Groep heeft te maken met de gevolgen van de COVID-19 pandemie. De gevolgen van de COVID-19 pandemie brengen de continuïteit van DELA Natura Groep niet in gevaar. De Solvency II ratio staat per eind 2021 op 269% waar het minimaal noodzakelijk geachte solvabiliteitspercentage is vastgesteld op 150%. Dit geeft aan dat DELA geen solvabiliteitsprobleem heeft. Het operationeel resultaat is in 2021 negatief beïnvloed, maar zoals aangegeven worden deze gevolgen voor de langere termijn niet verwacht. Er bestaat ook geen risico ten aanzien van de liquiditeitspositie. In Hoofdstuk 3 Risicoparagraaf word verder ingegaan op de invloed van Covid-19 op de bedrijfsvoering van DELA Natura.

1.8 Opmaken en vaststellen jaarrekening

De jaarrekening 2021 is opgemaakt door de directie en vastgesteld in de aandeelhoudersvergadering op 30 april 2022. De jaarrekening 2020 is in de aandeelhoudersvergadering op 7 mei 2021 vastgesteld.

1.9 Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers van 2020 bevatten de cijfers uit de vastgestelde jaarrekening 2020.

2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

2.1 Algemeen

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ), inclusief de voor verzekeraars van toepassing zijnde RJ605. Alle bedragen luiden in duizenden euro’s, tenzij anders is aangegeven.

De waardering en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten tenzij anders vermeld. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd, tenzij anders vermeld. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

2.2 Vreemde valuta

2.2.1 Functionele valuta

De posten in de jaarrekening van de groepsmaatschappijen worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische omgeving waarin de groepsmaatschappij voornamelijk haar bedrijfsactiviteiten uitoefent (de functionele valuta). De euro is de functionele en presentatievaluta van DELA Natura Groep.

2.2.2 Transacties, vorderingen en schulden

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum. Activa en passiva in vreemde valuta die op actuele waarde worden gewaardeerd, worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling van monetaire posten zijn in de resultatenrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen.

2.3 Herverzekeringscontracten

Met herverzekeraars afgesloten contracten uit hoofde waarvan de Natura Groep wordt gecompenseerd voor uitkeringen op uitgegeven verzekeringscontracten, worden aangemerkt als gegeven herverzekeringscontracten.

Herverzekeringspremies, provisies en uitkeringen evenals technische voorzieningen voor herverzekeringscontracten worden op dezelfde wijze verantwoord als de directe verzekeringen waarvoor de herverzekeringen zijn afgesloten. Het aandeel van herverzekeraars in de technische voorzieningen en de uitkeringen waartoe DELA Natura uit hoofde van haar herverzekeringscontracten gerechtigd is, worden in mindering gebracht op de bruto technische voorzieningen. De kortlopende vorderingen op herverzekeraars zijn opgenomen onder de vorderingen.

De waardering van door en aan herverzekeraars verschuldigde bedragen geschiedt in overeenstemming met de voorwaarden van de herverzekeringscontracten. Verplichtingen uit herverzekering betreffen voornamelijk te betalen premies voor herverzekeringscontracten.

De vorderingen uit hoofde van herverzekeringscontracten worden op de balansdatum beoordeeld op eventuele bijzondere waardeverminderingen.

2.4 Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De economische levensduur en de afschrijvingsmethode worden aan het einde van het boekjaar opnieuw beoordeeld. Bij eventuele significante wijzigingen worden de afschrijvingstermijn en de afschrijvingsmethode herzien. Voor de kosten van interne ontwikkeling wordt een wettelijke reserve gevormd ter hoogte van het geactiveerde bedrag.

Om vast te stellen of er voor een immaterieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering, wordt verwezen naar paragraaf 2.8.

2.4.1 Concessies en vergunningen

Kosten van concessies en vergunningen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs en lineair afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur met een maximum van 20 jaar.

2.4.2 Goodwill

De bij acquisities betaalde goodwill is gewaardeerd tegen de op het moment van verkrijging vastgestelde reële waarde. De goodwill wordt lineair afgeschreven over de verwachte economische levensduur die jaarlijks wordt beoordeeld. De huidige verwachte levensduur voor goodwill betreft 20 jaar, gerekend vanaf overnamedatum.

2.4.3 Overgenomen verzekeringsportefeuilles

De toekomstige kasstromen van overgenomen verzekeringsportefeuilles zijn gewaardeerd tegen de op het moment van verkrijging vastgestelde reële waarde. Deze waarde is bepaald op basis van het bedrag dat betaald zou worden tussen onafhankelijke partijen die ter zake goed geïnformeerd zijn en tot transactie bereid zouden zijn. Deze waarde wordt lineair afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur op basis van de verwachte economische levensduur, welke jaarlijks wordt beoordeeld. De huidige verwachte levensduur van overgenomen verzekeringsportefeuilles is 20 jaar.

2.4.4 Software

De kosten van aanschaf, ontwikkeling en implementatie van zowel aangekochte als intern vervaardigde softwareapplicaties met een verwachte levensduur van minimaal 5 jaar worden geactiveerd en lineair afgeschreven over de verwachte levensduur met een maximum van 10 jaar. Indien de kosten van aanschaf, ontwikkeling en implementatie van een softwareapplicaties lager zijn dan € 0,5 miljoen worden deze direct in de resultatenrekening verantwoord.

2.5 Beleggingen

2.5.1 Onroerende zaken

Onroerende zaken worden gewaardeerd tegen de actuele waarde op balansdatum. In hoofdstuk 4.2 wordt een nadere toelichting gegeven op de waarderingsmethode.

2.5.2 Deelnemingen

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht kan worden, is er sprake van een wettelijk vermoeden van invloed van betekenis.

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover DELA Natura in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, wordt een voorziening getroffen.

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden, uitgaande van de waarden bij eerste waardering, de grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening.

Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen op deelnemingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde van het verstrekte bedrag, gewoonlijk de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

2.5.3 Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren

Aandelen en converteerbare obligaties worden gewaardeerd tegen reële waarde aan de hand van officiële noteringen in de financiële markten.

Zowel ongerealiseerde als gerealiseerde winsten en verliezen ten gevolge van verkopen en waardeveranderingen van aandelen worden in de resultatenrekening verantwoord. Transactiekosten worden rechtstreeks in de resultatenrekening verwerkt.

2.5.4 Obligaties en andere vastrentende waardepapieren en vorderingen uit andere leningen

Obligaties worden gewaardeerd tegen reële waarde aan de hand van de beurskoers per balansdatum. Zowel ongerealiseerde als gerealiseerde winsten en verliezen ten gevolge van verkopen en waardeveranderingen van obligaties worden in de resultatenrekening verantwoord.

2.5.5 Vorderingen uit hypothecaire leningen

Vorderingen uit hypothecaire leningen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De directe kosten die samenhangen met het verstrekken van een hypothecaire lening worden opgenomen als aankoopkosten. Zij zijn onderdeel van de geamortiseerde kostprijs en worden geactiveerd op de balans. Op balansdatum wordt beoordeeld of er objectieve waarnemingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen van de vorderingen uit hypothecaire leningen. Indien dit het geval is, wordt dit verlies verantwoord in de resultatenrekening.

2.5.6 Derivaten

Derivaten bestaande uit aandelenopties en valutatermijncontracten worden gewaardeerd tegen reële waarde. DELA Natura kent ook een converteerbare lening, die bestaat uit een lening en een call optie. De call optie wordt bij de waardering afgescheiden van de lening en op reële waarde afzonderlijk gewaardeerd. Het betreft allen niet-beursgenoteerde stukken en deze worden gewaardeerd op basis van financiële modellen, de 'mark-to-model' methode.

Indien derivaten een negatieve waarde hebben, worden deze op de balans gerubriceerd onder de kortlopende schulden.

2.5.7 Vorderingen uit andere leningen

De beleggingen in bedrijfsleningen worden gewaardeerd tegen reële waarde.

Vorderingen uit andere leningen met een vastgestelde rente worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. 

2.5.8 Infrastructuurfondsen 

Participaties in infrastructuurfondsen worden gewaardeerd tegen reële waarde. Deze post bevat beleggingen zonder frequente marktnotering. In hoofdstuk 4.2 wordt een nadere toelichting gegeven op de waarderingsmethode. Waardemutaties worden direct in de winst- en verliesrekening verantwoord. Voorts wordt een herwaarderingsreserve gevormd.

2.5.9 Vastgoedfondsen 

Participaties in vastgoedfondsen worden gewaardeerd tegen reële waarde. Deze post bevat beleggingen zonder frequente marktnotering. In hoofdstuk 4.2 wordt een nadere toelichting gegeven op de waarderingsmethode. Waardemutaties worden direct in de winst- en verliesrekening verantwoord. Voorts wordt een herwaarderingsreserve gevormd.

2.5.10 Hypotheekfondsen

Participaties in hypotheekfondsen worden gewaardeerd tegen reële waarde. Deze post bevat beleggingen zonder frequente marktnotering. In hoofdstuk 5.2 wordt een nadere toelichting gegeven op de waarderingsmethode.  Waardemutaties worden direct in de winst- en verliesrekening verantwoord. Voorts wordt voor de ongerealiseerde waardestijging een herwaarderingsreserve gevormd.

2.5.11 Beleggingen in liquide middelen

Beleggingen in liquide middelen worden gewaardeerd tegen reële waarde die gelijk is aan de nominale waarde.

2.5.12 Andere financiële beleggingen

De andere financiële beleggingen worden gewaardeerd tegen reële waarde. Deze post bevat beleggingen zonder frequente marktnotering. In hoofdstuk 4.2 wordt een nadere toelichting gegeven op de waarderingsmethode.

2.5.12 Beleggingsresultaten

De items uit de resultatenrekening hieronder wormen samen de totale beleggingsresultaten.

2.5.12.1 Beleggingsopbrengsten
Onder beleggingsopbrengsten worden begrepen:

 • huuropbrengsten uit beleggingen in onroerende zaken;
 • dividenden uit deelnemingen;
 • dividenden van aandelen;
 • interest op beleggingen in vastrentende waarden;
 • gerealiseerde winst bij verkoop van beleggingen.

Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

2.5.12.2 Ongerealiseerde resultaten op beleggingen
De ongerealiseerde resultaten zijn afkomstig uit waardeveranderingen van effecten en onroerende zaken.

2.5.12.3 Beheerskosten en rentelasten
Onder de beheerskosten en rentelasten vallen:

 • beheerkosten van beleggingen in onroerende zaken;
 • beheer- en bewaarkosten van aandelen en obligaties;
 • rentelasten.

2.5.12.4 Gerealiseerd verlies op beleggingen
Gerealiseerde verliezen van financiële instrumenten die op marktwaarde gewaardeerd zijn, worden verwerkt in de resultatenrekening.

2.6 Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde.

Bij een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten onder aftrek van een eventuele voorziening wegens oninbaarheid.

Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en de passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de in deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds. De berekening van de latente belastingvorderingen geschiedt tegen de op het einde van het verslagjaar geldende belastingtarieven of tegen de in de komende jaren geldende tarieven, voor zover reeds bij wet vastgesteld.

2.7 Materiële vaste activa

De materiële vaste activa (waaronder inventarissen en auto’s) zijn opgenomen tegen de aanschafwaarde verminderd met afschrijvingen op basis van de verwachte levensduur, rekening houdend met de eventuele restwaarde. De afschrijving vindt lineair plaats, de afschrijvingstermijnen zijn als volgt:

 • Inventaris: 10 jaar;
 • Auto’s: 5 jaar;
 • Laptops: 4 jaar.

2.8 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Door DELA Natura Groep wordt op balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig is geweest. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de marktwaarde en de bedrijfswaarde.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt deze bijzondere waardevermindering teruggedraaid tot maximaal de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

Ook voor financiële instrumenten beoordeelt DELA Natura Groep op iedere balansdatum of er objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen van een financieel actief of een groep van financiële activa. Bij aanwezigheid van objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen wordt de omvang van het verlies uit hoofde van de bijzondere waardeverminderingen bepaald en direct verwerkt in de resultatenrekening.

Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen aflossingswaarde, wordt de omvang van de bijzondere waardevermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de best mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van het financiële actief zoals die is bepaald bij de eerste verwerking van het instrument. Eventuele terugname van het waarderverminderingsverlies wordt beperkt tot maximaal het bedrag dat nodig is om het actief te waarderen op de geamortiseerde kostprijs. Het teruggenomen verlies wordt in de resultatenrekening verwerkt. Een waardeverminderingverlies op goodwill zal in de toekomst niet meer worden teruggenomen.

2.9 Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen als kortlopende schulden onder schulden aan kredietinstellingen. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

2.10 Overlopende activa

De vorderingen worden tegen nominale waarde gewaardeerd. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht.

2.11 Discretionaire winstdeling

Winstdeling wordt actuarieel berekend en is discretionair. De winstdeling 2021 is op voordracht van het bestuur en de RvC vastgesteld door de Algemene Vergadering. De verwerking van de discretionaire winstdeling vindt plaats via de post technische voorzieningen. De toevoeging van het bedrag dat DELA Natura onder de technische voorzieningen voor discretionaire winstdeling heeft bestemd, geschiedt ten laste van het resultaat.

2.12 Technische voorzieningen

2.12.1 Algemeen

Het bepalen van de technische voorzieningen is een proces dat van nature wordt omgeven met onzekerheden. De werkelijke uitkeringen zijn afhankelijk van factoren zoals sociale, economische en demografische trends, inflatie, beleggingsrendementen, gedrag van polishouders en aannames over de ontwikkeling van sterfte. Het gebruik van andere aannames voor deze factoren dan de tariefsgrondslagen die nu in de jaarrekening zijn gebruikt, zou een materieel effect kunnen hebben op de technische voorzieningen en verzekeringstechnische lasten (zie ook 4.8.1 toereikendheidstoets).

Hierna worden de grondslagen toegelicht die gebruikt worden voor de balanswaardering in de jaarrekening.

2.12.2 Uitvaartverzekeringen

Voor uitkeringen uit hoofde van verzekeringspolissen die naar verwachting in de toekomst worden gedaan, wordt een verplichting opgenomen zodra de polis van kracht is. De verplichtingen voor uitvaartverzekeringen voor eigen rekening en risico bestaan uit de (met tariefinterest) verdisconteerde waarde van de (op basis van tariefsterfte) verwachte toekomstige uitkeringen (inclusief reeds toegekende winstdeling) aan polishouders of andere begunstigden, onder aftrek van toekomstige premies.

Het overgrote deel van de technische voorziening voor uitvaartverzekeringen voor eigen rekening en risico zoals gesloten in Nederland is berekend volgens de zuivere nettomethode tegen 2,75% interest en op basis van de door het Actuarieel Genootschap gepubliceerde overlevingstafel GBMV 1995-2000, waarbij gebruik wordt gemaakt van grondslagen met betrekking tot sterfte en interest. Voor verzekeringen tegen tijdelijke premiebetaling is de rekenrente voor de periode na einddatum premiebetaling 2%.

Voor de technische voorzieningen van de overgenomen Yarden-portefeuille worden grondslagen gehanteerd die behoren bij een waardering op reële waarde ten tijde van de overnamedatum. De rekenrente is gemiddeld 1,3% en de sterfte is gebaseerd op de prognosetafel 2020 van het Koninklijk Actuarieel Genootschap. Ook is rekening gehouden met onnatuurlijk verval, gebaseerd op ervaringscijfers en met het actuele kostenniveau. Deze grondslagen wijzigen niet tijdens de looptijd van de portefeuille en zijn dus ook per 31-12-2021 gebruikt. Daarnaast zijn er twee additionele voorzieningen inzake de Yarden-portefeuille:

 • DELA heeft een voorziening gevormd van € 62,4 miljoen waaruit toekomstige indexatie van de pakketpolissen van Yarden wordt gefinancierd. Er is een inschatting gemaakt van deze toekomstige indexaties. De reële waarde van deze voorziening is vervolgens de contante waarde van deze onttrekkingen.
 • Daarbovenop heeft DELA gegarandeerd dat nabestaanden de eerste 10 jaren na de overname het tekort aan inflatie niet hoeven te betalen. Deze tekorten zijn ingeschat en verdisconteerd met als resultante de reële waarde van deze toezegging.

Het overgrote deel van de technische voorziening voor uitvaartverzekeringen voor eigen rekening en risico zoals gesloten in België is berekend volgens de zuivere nettomethode tegen de gebruikelijke interestvoeten en overlevingstafels ten tijde van de ingangsdata van de polissen, waarbij gebruik wordt gemaakt van grondslagen met betrekking tot sterfte en interest. De verwachte uitkeringen zijn gebaseerd op de grondslagen van het tarief zoals dat is vastgesteld bij het afsluiten van de polis.

De technische voorziening voor uitvaartverzekeringen zoals gesloten in Duitsland wordt berekend volgens de zuivere netto methode tegen 2% interest. De sterftekansen zijn gebaseerd op sterftetafels zoals geproduceerd door de Deutsche Aktuarvereinigung.

2.12.3 Overlijdensrisicoverzekeringen

Voor het DELA LeefdoorPlan wordt de technische voorziening berekend volgens de zuivere nettomethode tegen 3% interest en op basis van de prognosetafels zoals deze ten tijde van de introductie van het tarief door het Koninklijk Actuarieel Genootschap zijn gepubliceerd.

De technische voorziening voor overlijdensrisicoverzekering zoals gesloten in Duitsland wordt berekend volgens de zuivere netto methode tegen 3% interest vermeerderd met een voorziening voor onverdiende premie. De sterftekansen zijn gebaseerd op sterftetafels zoals ten tijde van de introductie geproduceerd door de Deutsche Aktuarvereinigung.

2.12.4 Spaarverzekeringen

Voor het DELA CoöperatiespaarPlan wordt de technische voorziening berekend volgens de opgebouwde poliswaarde op grond van de ingelegde spaarpremies, de reeds toegekende winstaandelen alsmede de interestvoet behorende bij het tarief.

2.12.5 Premies

De premies bevatten opslagen voor dekking van de kosten. Wanneer de premies worden ontvangen of invorderbaar zijn geworden, vallen de opslagen vrij en zijn deze beschikbaar voor dekking van de werkelijke kosten, waaronder begrepen doorlopende kosten en acquisitiekosten. 

2.12.6 Acquisitiekosten

De geactiveerde acquisitiekosten worden op de voorziening in mindering gebracht.

2.13 Voorzieningen

2.13.1 Algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

2.13.2 Pensioenvoorziening

2.13.2.1 Nederland
De pensioenregeling van de Nederlandse groepsmaatschappijen bestaat uit een beschikbare premieregeling. Deelnemers bouwen een pensioenkapitaal op waarmee op het moment van pensionering een pensioenuitkering aangekocht dient te worden.

De belangrijkste kenmerken van deze regeling zijn:

 • werkgever betaalt maandelijks per werknemer een premie aan de uitvoerder;
 • het pensioengevend loon is 13 maal het vaste maandsalaris + toeslagen of 14 maal het vaste maandsalaris (2021: maximaal € 112.189);
 • de pensioengrondslag waarover de werkgever premie inlegt is het pensioengevend loon minus de franchise (2021: variërend tussen € 14.544 en € 16.424);
 • de pensioenpremie die betaald wordt aan de uitvoerder is gebaseerd op een leeftijdsstaffel met oplopende premiepercentages. De gehanteerde rekenrente is afhankelijk van de pensioenuitvoerder.
 • de eigen bijdrage van de werknemer ligt tussen de 4,5% en 6% van de pensioengrondslag;
 • de regeling leidt niet tot enige verplichting op balansdatum, met uitzondering van verplichtingen die ontstaan uit nog niet betaalde premies.

Voor deelnemers is tevens een nabestaandenpensioen verzekerd ter grootte van 1,16% van pensioengrondslag maal het aantal dienstjaren vanaf deelname aan de pensioenregeling tot aan de pensioenrichtdatum. Bij arbeidsongeschiktheid is er sprake van premievrijstelling voor de deelnemers. Daarnaast is er een aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkering verzekerd waarvan de hoogte van de uitkering afhangt van de mate arbeidsongeschiktheid.

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing. Er worden door DELA Groep op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan verzekeringsmaatschappijen betaald. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Per 1 januari 2022 treedt een nieuwe pensioenregeling in voor nieuwe medewerkers. Deze zal niet tot materieel andere kasstromen leiden.

2.13.2.2 België
In België is sprake van een beschikbare premieregeling. Op het moment van pensionering heeft de deelnemer de keuze om het kapitaal eenmalig uit te laten betalen of om dit bedrag om te zetten in een periodieke pensioenuitkering. De belangrijkste kenmerken van deze pensioenregeling zijn:

 • werkgever betaalt maandelijks een premie aan de uitvoerder;
 • de premie bedraagt 4% van het referentieloon, verhoogd met 4,4% belasting;
 • het referentieloon bedraagt 13,92 maal het bruto maandloon.

Er is tevens een overlijdensverzekering voor de werknemer afgesloten waarbij de nabestaanden een overlijdenskapitaal ontvangen als de werknemer overlijdt vóór de einddatum. In geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte, bevalling of een privé-ongeval, ontvangt de verzekerde een vervangingsinkomen.

2.13.2.3 Duitsland
In Duitsland worden de wettelijke pensioenpremies afgedragen middels de maandelijkse sociale verzekeringspremies. Er is geen aanvullend bedrijfspensioen.

2.13.2.4 Algemeen
Daarnaast neemt DELA Natura Groep een vordering op voor:

 • toegezegde restituties als gevolg van een hoge dekkingsgraad van het pensioenfonds;
 • overrente of winstdeling die overeenkomstig de bepalingen in een verzekeringscontract beschikbaar komt voor DELA Natura Groep;
 • voordelen van individuele waardeoverdrachten die ten gunste komen van DELA Natura Groep;
 • aanvullende stortingen om de beleggingsmix te garanderen.

Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomsten wordt beoordeeld welke verplichtingen er op balansdatum bestaan naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Deze additionele verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor de Natura Groep en worden in de balans opgenomen in een voorziening.

De waardering van de verplichting is gebaseerd op contante waarde. Discontering vindt plaats op basis van rentetarieven van hoogwaardige ondernemingsobligaties.

Toevoegingen aan en vrijval van de verplichtingen komen ten laste van respectievelijk ten gunste het resultaat.

Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wanneer:

 • DELA Natura Groep beschikkingsmacht heeft over de pensioenvordering;
 • het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die de pensioenvordering in zich bergt, zullen toekomen aan DELA Natura Groep;
 • de pensioenvordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Ultimo 2021 zijn er voor DELA Natura geen pensioenverplichtingen. Tevens is er per eind 2021 geen vordering meer op SRLEV N.V. (Zwitserleven) waar de Nederlandse pensioenregeling is ondergebracht. Eind 2020 was dit nog wel het geval. In geval van een onderdekking heeft DELA Natura de keuze om het beleggingsmandaat van de tot en met 2017 geldende middelloonregeling actief in stand te houden door een additionele garantiestorting te doen. Door de gedaalde rente waren de garantiestortingen in 2020 tijdelijk opgelopen. Gedurende boekjaar 2021 is er geen sprake meer van onderdekking en is de vordering teruggevloeid naar DELA Natura.

2.13.3 Voorziening jubilea

De voorziening jubilea wordt opgenomen voor verwachte lasten gedurende het dienstverband. De voor de bepaling van de voorziening gehanteerde actuariële methode staat bekend als Projected Unit Credit-methode. Hierbij wordt rekening gehouden met toekomstige salarisstijgingen, overlevings-  arbeidsongeschiktheidskansen en dergelijke. Als lange termijn beleggingsrendement is 1,2% (2020: 0,8%) aangehouden en voor de algemene salarisstijging 2,0% (2020: 2,0%). De AG Generatietafel 2020 en de WIA/IVA-ervaringscijfers zijn toegepast. De aldus berekende verplichting is contant gemaakt tegen 1,2% ultimo 2021 (2020: 0,8%).

2.13.4 Overige voorzieningen

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde aangezien de tijdswaarde niet materieel is.

2.13.5 Latente belastingverplichtingen

Latente belastingverplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de waarderingsgrondslagen die in deze jaarrekening gevolgd worden anderzijds en hebben voornamelijk betrekking op de fiscaal afwijkende waardering van onroerende zaken, geldleningen en effecten. De berekening van de latente belastingverplichtingen geschiedt tegen de belastingtarieven die op het einde van het verslagjaar gelden of tegen de tarieven die in de komende jaren gelden, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld. Zowel in Nederland als België bedraagt het belastingtarief 25% per eind 2020 en zijn er geen voorgenomen wijzigingen. In Duitsland wordt rekening gehouden met het geldende nominale tarief van 30%. In Nederland is vastgesteld dat vanaf 2022 het belastingtarief stijgt naar 25,8%. Voor België en Duitsland zijn geen voorgenomen wijzigingen.

Latente belastingen worden verantwoord voor tijdelijke verschillen, tenzij DELA Natura Groep in staat is het tijdstip van afloop van het tijdelijke verschil te bepalen en het niet waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil in de voorzienbare toekomst zal aflopen.

Latente belastingverplichtingen worden gewaardeerd op nominale waarde.

2.14 Schulden

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde, welke bij aanvang gelijk is aan de geamortiseerde kostprijs. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden, worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Indien er geen sprake is van (dis)agio is deze gelijk aan de nominale waarde.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de resultatenrekening als interestlast verwerkt.

2.15 Overlopende Passiva

De overlopende passiva worden tegen nominale waarde gewaardeerd.

2.16 Leasing

Bij DELA Natura Groep bestaan leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij DELA Natura Groep ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de resultatenrekening over de looptijd van het contract.

2.17 Opbrengstverantwoording

2.17.1 Brutopremies

De brutopremies bestaan uit de premies die door de polishouders zijn verschuldigd voor afgesloten verzekeringscontracten.

De brutopremies exclusief belastingen en andere heffingen uit hoofde van verzekeringscontracten worden als opbrengst opgenomen wanneer deze verschuldigd zijn door de polishouder. Voor koopsomcontracten wordt de premie opgenomen als bate wanneer deze verschuldigd is, waarbij de eventuele kosten- en risicodekkingen worden uitgesteld en in het resultaat worden opgenomen in een constante verhouding tot de lopende verzekering. 

2.17.2 Herverzekeringspremies

De herverzekeringspremies omvatten de premies uit hoofde van afgesloten herverzekeringscontracten. Deze worden naar evenredigheid van de looptijd van het contract als last opgenomen in de resultatenrekening.

2.18 Bedrijfskosten

2.18.1 Acquisitiekosten

Acquisitiekosten zijn de kosten die direct of indirect samenhangen met het afsluiten van verzekeringen, die afhankelijk zijn van en betrekking hebben op het verkrijgen van nieuwe of op verlenging van bestaande verzekeringscontracten. Onder acquisitiekosten worden begrepen provisies, reclame- en andere verkoopkosten. Aan derden betaalde provisies inzake verzekeringsproducten worden geactiveerd. De geactiveerde acquisitiekosten worden in mindering gebracht op de technische voorzieningen en in tien jaar afgeschreven ten laste van het resultaat. Het jaarlijks te activeren bedrag wordt gesaldeerd met de in het jaar teruggevorderde retourprovisies. Acquisitiekosten worden geactiveerd voor zover zij kunnen worden terugverdiend uit het verwachte brutoresultaat van de onderliggende nieuwe productie van dat jaar. De afschrijvingsperiode wordt periodiek beoordeeld. Indien van toepassing wordt de afschrijvingslast aangepast aan de kortere afschrijvingsperiode. Voor 2021 is afschrijvingsperiode vastgesteld op 10 jaar (2020 10 jaar).

Als onderdeel van de toereikendheidstoets vindt jaarlijks een beoordeling van bijzondere waardevermindering plaats op de geactiveerde acquisitiekosten, waarbij wordt vastgesteld of de toekomstige bijdrage uit de verzekeringsproducten voldoende is om de geactiveerde kosten te kunnen dekken.

2.18.2 Beheerskosten

Beheerskosten zijn kosten niet zijnde acquisitiekosten, personeelskosten en afschrijvingen.

2.18.3 Personeelskosten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden verwerkt in de resultatenrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers en de belastingautoriteiten.

2.18.4 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 

Immateriële en materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikname afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de bijzondere baten en lasten.

2.19 Andere baten en lasten

Onder de andere baten en lasten zijn de opbrengsten en kosten verantwoord die voortvloeien uit andere dan verzekerings- en beleggingsactiviteiten of een incidenteel karakter hebben.

2.20 Belastingen

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de resultatenrekening, rekening houdend met fiscaal compensabele verliezen (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten.

Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

In 2020 is ondanks het verlies een te betalen belastingpositie opgenomen. Dit komt hoofdzakelijk doordat in Nederland de toekomstige tariefsverlagingen op de vennootschapsbelasting zijn teruggedraaid waardoor latente posities tegen een hoger tarief moeten worden opgenomen (extra last in 2020), in België gerealiseerde en ongerealiseerde verliezen op aandelen niet-fiscaal aftrekbaar zijn en dat in België de methode om de latente voorziening op de ongerealiseerde meerwaarde op de aandelen is aangepast (extra last in 2020). Afwijkingen van mindere omvang betreffen de deelnemingsvrijstelling en belastingen voorgaande jaren.

3. Risicoparagraaf

3.1 Solvabiliteitspositie

De solvabiliteitspositie van DELA Natura wordt op basis van het standaardmodel onder Solvency II bepaald. In de onderstaande figuur is de solvabiliteitsratio van de afgelopen afgelopen twee jaar weergegeven. Het minimaal noodzakelijk geachte solvabiliteitspercentage is vastgesteld op 150%.

3.1.1 Ontwikkeling solvabiliteitspositie

De Solvency II-ratio is nagenoeg gelijk gebleven. Verschillende ontwikkelingen, zoals de overname van Yarden, het positieve beleggingsresultaat, de stijging van de rente maar ook een toename van de inflatie  hebben tegengestelde effecten en deze heffen elkaar nagenoeg op.  Uit stresstesten bleek dat de solvabiliteitspositie robuust is, maar dat  DELA gevoelig is voor scenario’s met een lage rente en een lage inflatie.

3.1.2 Ontwikkeling solvabiliteitskapitaalvereiste

De samenstelling van het kapitaalvereiste is in de onderstaande grafiek weergegeven.

Duidelijk is dat de verzekeringstechnische risico’s en de marktrisico’s voor DELA Natura de grootste risico’s zijn.

In vergelijking tot de cijfers ultimo 2020 zijn zowel de marktrisico’s als de verzekeringstechnische risico’s toegenomen. Dit komt in beginsel door een toename van zowel de verplichtingen als de beleggingen als gevolg van de overname van Yarden die zorgen voor een  toename van de risico’s in absolute zin.

Bij de verzekeringstechnische risico's komt de toename vooral door een toename van het vereiste kapitaal voor onnatuurlijk verval. Deze is significant gestegen doordat de premiemaatregel in waarde is gestegen als gevolg van  een toename van de inflatie in 2021.  Bij onnatuurlijk verval zegt namelijk een deel van de leden zijn of haar polis op en komt een deel van de premiemaatregel te vervallen, dat zorgt voor een hoger vereist kapitaal.

Bij het marktrisico is het renterisico toegenomen en ook dat komt door de hogere waarde van de premiemaatregel. Bij een rentestijging verdwijnt een deel van deze waarde en daardoor is er meer kapitaal nodig voor renterisico.

3.1.3 Ontwikkeling kernvermogen

Ook het kernvermogen nam toe. Dit komt door de overname van Yarden. Het rendement op beleggen zorgde daarnaast eveneens voor een plus in het kernvermogen. De samenstelling van het kernvermogen is in de onderstaande grafiek weergegeven (bedragen in € miljoen).

3.2 Risicoprofiel

DELA staat bloot aan een groot palet van risico’s. In onderstaande figuur zijn de belangrijkste risicogebieden opgenomen waarbij een onderverdeling is gemaakt naar financiële, operationele, integriteits- en overige risico’s.  

De kleur van de cirkel geeft een inschatting van het risico, rekening houdend met alle (risicomitigerende) maatregelen zoals die binnen DELA Natura aanwezig zijn. De risico’s in de groene cirkel kennen een laag resterend risico, in de gele cirkel een midden resterend risico en in de rode cirkel een hoog resterend risico.  Het symbool achter de naam van het risico geeft aan of het resterende risico groter is geworden (driehoek met punt omhoog), gelijk is gebleven (cirkel) of is afgenomen (driehoek met punt omlaag) ten opzichte van het voorgaande jaar.

De verschillende risico’s alsmede relevante ontwikkelingen in 2021 worden in de onderstaande paragrafen nader toegelicht.

3.2.1 Marktrisico's

Het marktrisico is het risico op mogelijke verliezen door ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van de beleggingen en de waarde van de verplichtingen hangen af van de ontwikkelingen op de financiële markten, de samenstelling van de beleggingsportefeuille en de kenmerken van de verzekeringsverplichtingen.

DELA Natura heeft het marktrisico in belangrijke mate gemitigeerd door haar winstdelingsregeling en premiemaatregel, maar ook door derivaten waarmee een deel van het valutarisico gemitigeerd wordt. DELA Natura hanteert met betrekking tot haar beleggingsbeleid tevens het prudent person principe en elke drie jaar wordt een ALM-studie uitgevoerd om te toetsen of het beleggingsbeleid nog passend is.

In de onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het marktrisico, gekwantificeerd op basis van het standaardmodel gepresenteerd (bedragen in € miljoen).

De financiële markten waren in 2021 (net als in 2020) nog steeds volatiel om verschillende redenen (o.a. COVID-19). Hoewel de rente ten opzichte van 2020 wel gestegen is blijft de rente absoluut gezien laag en blijft DELA hier gevoelig voor. Deze externe omstandigheden hebben in ieder geval geleid tot ongewijzigd laten van de hogere risico-inschatting voor het marktrisico.

De belangrijkste ontwikkelingen met een impact op het kapitaalvereiste voor marktrisico’s in 2021 waren enerzijds de overname van Yarden waardoor de beleggingsportefeuille significant is toegenomen en anderzijds de toegenomen waarde van de premiemaatregel als gevolg van de gestegen inflatie. Daardoor zijn met name het rente- en aandelenrisico toegenomen.

3.2.2 Verzekeringstechnische risico's

Het verzekeringstechnisch risico is het risico dat de omvang en het tijdstip van uitkeringen niet overeenstemmen met de verwachtingen zoals opgenomen in de premiestelling. DELA Natura mitigeert het verzekeringstechnisch risico o.a. winstdelingsregeling en de premiemaatregel maar ook door herverzekering, (medische) acceptatie en het continu aandacht hebben voor de kosten ontwikkeling.

DELA Natura staat alleen bloot aan het levensverzekeringsrisico aangezien het alleen levensverzekeringen voert. De portefeuille van DELA Natura bestaat voor een belangrijk deel uit uitvaartverzekeringen. Hierbij worden aparte tarieven voor Nederland, België en Duitsland gebruikt. Deze tarieven zijn gebaseerd op de specifieke kenmerken en uitgangspunten (rekenrente, kosten, overlevingstafels) die in het betreffende land passend zijn. Jaarlijks wordt onderzocht of deze uitgangspunten passen bij de ontwikkeling van betreffende portefeuilles. De portefeuille is groot in aantal en omvang. Hierdoor is de kans op schommelingen in de resultaten beperkt. 

Daarnaast voert DELA Natura in Nederland en Duitsland een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering. De verzekerde kapitalen zijn hierbij aanzienlijk hoger dan bij de uitvaartverzekeringen. Voor deze portefeuille wordt gebruik gemaakt van herverzekering om de volatiliteit van de resultaten te beperken.

Tot slot voert DELA Natura in Nederland een vermogensopbouwproduct. Het overlijdensrisico in deze portefeuille is beperkt tot 10% van de opgebouwde waarde.

In navolgende grafiek is de opbouw van het verzekeringstechnisch risico grafisch weergegeven (bedragen in € miljoen).

De overname van Yarden leidt ook tot een toename van de verzekeringstechnische risico’s welke gedeeltelijk wordt gemitigeerd door de toegenomen waarde van de premiemaatregel als gevolg van de gestegen inflatie.  Deze toegenomen waarde van de premiemaatregel zorgt daarentegen juist bij het onnatuurlijk verval risico tot een toename van dit risico. Dit wordt verklaard doordat bij een toename van het onnatuurlijk verval juist de premiemaatregel in waarde daalt en het mitigerende effect dus afneemt.

De daling van het kostenrisico wordt veroorzaakt doordat het structureel stijgen van de kosten in belangrijke mate wordt gecompenseerd door de toename van de waarde van de premiemaatregel.

3.2.3 Kredietrisico

Kredietrisico (ook wel: tegenpartijkredietrisico) is het risico dat verliezen optreden door een onverwacht in gebreke blijven of een onverwachte verslechtering van de kredietwaardigheid van de tegenpartijen en debiteuren van een verzekeraar. Dit betreft met name vorderingen inzake hypotheken, herverzekeraars, derivaten en overige vorderingen op debiteuren. Het kredietrisico is ten opzichte van 2020 beperkt gestegen.

3.2.4 Liquiditeitsrisico

Dit is het risico dat DELA Natura op enig moment niet aan haar financiële verplichtingen jegens polishouders of andere crediteuren kan voldoen omdat activa niet snel genoeg verhandeld kunnen worden. Het liquiditeitsrisico wordt binnen Solvency II niet in een kapitaalseis (SCR) uitgedrukt. DELA Natura dient voldoende liquiditeiten ter beschikking te hebben om claims uit te kunnen betalen die voortvloeien uit de gesloten verzekeringsovereenkomsten, maar ook om de overige jaarlijkse lasten te kunnen betalen. DELA Natura maakt gebruik van meerdere banken om over meerdere kredietfaciliteiten te kunnen beschikken. Daarnaast heeft DELA Natura ook kredietfaciliteiten bij de custodian van de aandelen en obligaties.

3.2.5 Operationele risico's

Naast de financiële risico’s kent DELA Natura ook operationele risico’s. Dit zijn risico’s die voortkomen uit invloeden van buitenaf, uit het falen van mensen, processen en systemen of het niet voldoen aan wet- en regelgeving. Onderstaand wordt nader ingegaan op de belangrijkste operationele risicogebieden. 

Dit risicodomein is binnen DELA Natura opgebouwd uit de volgende sub risico’s:

3.2.5.1 Interne en externe fraude
Verliezen als gevolg van handelingen waarbij tenminste één interne partij betrokken is en waarmee wordt beoogd te frauderen, eigendommen te verduisteren of wet- en regelgeving of het ondernemingsbeleid te ontduiken of te omzeilen, met uitzondering van gebeurtenissen voortvloeiend uit ongelijkheid of discriminatie danwel verliezen als gevolg van door een derde partij gestelde handelingen met de bedoeling te frauderen, eigendommen te verduisteren of de wet te ontduiken.

3.2.5.2 Werkomstandigheden en veiligheid
Verliezen als gevolgen van handelingen die niet in overeenstemming zijn met wetgeving of overeenkomsten op het gebied van werkomstandigheden, gezondheid of veiligheid, als gevolg van de uitkering van schadevergoeding voor letsel, of als gevolg van gebeurtenissen in verband met ongelijkheid of discriminatie.

3.2.5.3 Fysieke activa
Verliezen als gevolg van verlies van of schade aan fysieke activa door natuurrampen of andere gebeurtenissen

3.2.5.4 Systeemfalen en procesmanagement
Verliezen als gevolg van een verstoring van bedrijfsactiviteiten of systeemfalen (met als belangrijke sub-thema’s cyberrisico’s en informatiebeveiliging), respectievelijk verliezen als gevolg van falende transactieverwerking of procesbeheer of als gevolg van relaties met handelspartners en verkopers.

DELA Natura schat de inherente risico’s op het vlak van procesmanagement en systeemfalen ‘midden’ in. Deze inschatting bleef in 2021 ongewijzigd t.o.v. 2020. De verbeterinitiatieven die binnen DELA opgestart waren, hebben geleid tot verbetering maar als gevolg van de overname van Yarden is er in de tweede helft van 2021 minder vooruitgang geboekt dan oorspronkelijk gepland. Daarnaast  is dit ook een domein dat binnen Yarden extra aandacht behoeft.

Operationele risico’s doen zich voor op alle niveaus binnen de organisatie. De beheersmaatregelen zijn derhalve ook vastgelegd in verschillende specifieke beleidsdocumenten, protocollen en procesbeschrijvingen. DELA Natura schat de inherente risico’s op het vlak van procesmanagement en systeemfalen ‘midden’ in. Deze inschatting bleef in 2021 ongewijzigd t.o.v. 2020. In 2021 hebben er diverse ontwikkelingen plaatsgevonden die tot een verbetering van de interne beheersing hebben geleid. De interne beheersing binnen Yarden is echter nog voor verbetering vatbaar en hier zal bij de integratie dan ook rekening mee gehouden dienen te worden.  Alles tegen elkaar afwegend leidt dit dan tot een gelijkblijvende risico-inschatting.

3.2.6 Integriteitsrisico's

Integriteitsrisico’s zijn het gevaar voor aantasting van de reputatie of bestaande of toekomstige bedreiging van vermogen of resultaat als gevolg van ontoereikende naleving van hetgeen bij of krachtens enig wettelijk voorschrift is voorgeschreven. Binnen DELA Natura wordt dit risico in de basis gemonitord vanuit de compliance-functie op basis van de thema’s in de systematische integriteitsrisicoanalyse. Het resterende risico wordt derhalve als beperkt ervaren en DELA Natura is derhalve van mening dat hiervoor geen aanvullende kapitaal aangehouden hoeft te worden.

De thema’s in de systematische integriteitsrisicoanalyse zijn:

 • Organisatie en medewerkers integriteit

Organisatie integriteit heeft betrekking op de integriteit van de organisatie. Thema’s die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld governance en uitbesteding. Medewerkers integriteit heeft betrekking op de integriteit van het bestuur, het interne toezichthoudende orgaan en de interne en externe medewerkers. Thema’s die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld pre-employmentscreeningen en vakbekwaamheid of belangenverstrengeling.

 • Klant-keten integriteit

Dit betreft zowel de integriteit van de klanten als het integere gedrag van de organisatie richting deze klanten. Daarnaast betreft het de integriteit van de keten waarin de onderneming opereert. Thema’s die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld zorgplicht en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering.

 • Markt integriteit

Dit betreft de integriteit van de (financiële) markt(en). Mededinging en marktmisbruik maken onderdeel uit van dit domein.

 • Integriteit verwerking persoonsgegevens.

Dit betreft de integriteit van de data die binnen DELA Natura gebruikt worden (denk aan bewerking en beveiliging van persoonsgegevens)

Ten aanzien van de integriteitsrisico’s geldt dat er in 2021 binnen DELA weer stappen zijn gezet om de restrisico’s te reduceren.  Als gevolg van de overname van Yarden medio 2021 en de verhoogde risico’s ten aanzien van de domeinen integriteit verwerking persoonsgegevens en klant-keten integriteit zoals die binnen Yarden van toepassing zijn hebben wij het risicoprofiel vooralsnog ongewijzigd gelaten. In 2022, het jaar van de operationele integratie, zal vooral aandacht besteed worden aan de wijze waarop de integriteitsrisico worden meegenomen in de integratie. Voor de overige risicodomeinen is het algehele restrisico eveneens gelijk gebleven.

3.2.7 Risico’s welke geen onderdeel zijn van het standaardmodel

Naast de risico’s die in het standaardmodel mee worden genomen bij de vaststelling van de kapitaalvereisten zijn er nog verschillende andere risico’s die van belang zijn voor DELA Natura. In de onderstaande paragrafen worden deze nader toegelicht.

3.2.7.1 Strategische risico's
Dit zijn onzekerheden die een belemmering kunnen vormen voor de implementatie van de langetermijnstrategie. Deze risico’s kunnen de buitenlandse expansie of het handhaven van het businessmodel waarin het kunnen geven van winstdeling essentieel is, belemmeren. Deze risico’s worden vooral ondervangen door een gedegen strategieproces, begeleid door externe consultants, waarop de Raad van Commissarissen toezicht houdt. Bij de implementatie worden businesscases gehanteerd om de benodigde investeringen te toetsen en beheersbaar te houden. Daarnaast wordt in de jaarlijkse Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) geanalyseerd welke risico’s een potentiële bedreiging vormen voor de continuïteit van DELA Natura. Indien nodig worden voorbereidende maatregelen getroffen of andere keuzes gemaakt. De belangrijkste randvoorwaarden en maatregelen zijn uitgewerkt in het kapitaalbeleid dat jaarlijks geëvalueerd wordt. Het restrisico wordt derhalve als beperkt ervaren en DELA is derhalve van mening dat hiervoor geen aanvullend kapitaal aangehouden hoeft te worden.

Als gevolg van externe omstandigheden, waaronder de belangrijkste de lage rente en de hieraan gekoppelde onzekerheden voor het businessmodel, is de risico inschatting voor dit risico wel verhoogd. Deze ontwikkelingen worden continu gemonitord en meegenomen in het lopende strategieproces.

3.2.7.2 Reputatierisico
Het reputatierisico is het risico op schade door reputatieverlies. Het reputatierisico wordt beheerst door het actief invulling geven aan reputatiemanagement, met als belangrijke pijler het incidentenmanagement. Hierbij worden mogelijke reputatierisico’s en de bijbehorende uitstralingseffecten tijdig geïdentificeerd en eventuele managementacties tijdig in gang gezet. Ook zijn de ondernemingscultuur en ‘tone at the top’ belangrijke pijlers om dit risico te mitigeren, ondersteund door opleidingsprogramma’s en de administratieve organisatie en interne beheersing. Het resterende risico wordt derhalve als beperkt ervaren en DELA Natura is derhalve van mening dat hiervoor geen aanvullende kapitaal aangehouden hoeft te worden.

3.2.7.3 Uitvaartkosteninflatierisico
Het standaardmodel bevat geen uitvaartkosteninflatierisico. Hoewel dit inflatierisico het risico van de polishouders is, is dit risico toch van belang aangezien een stijging van de uitvaartkosten direct leidt tot een premiestijging. DELA Natura streeft naar een goede dienstverlening aan leden tegen een zo laag mogelijke premie. In de ORSA wordt hier dan ook specifiek aandacht aan besteed. DELA Natura heeft in enige mate invloed op de ontwikkeling van de uitvaartkosteninflatie en volgt de ontwikkeling van de uitvaartkosteninflatie nauwgezet gedurende het jaar.

3.2.7.4 Klimaatrisico
Een risico dat steeds meer aandacht verdient, en krijgt, is het risico dat verbonden is aan klimaatwijzigingen. DELA Groep kan hier niet alleen direct mee geconfronteerd worden, maar ook indirect als gevolg van de blootstelling aan klimaatrisico’s van haar beleggingen. In 2021 is de impact van klimaatrisico’s wederom nader geanalyseerd in de ORSA. De risico’s die klimaatverandering met zich meebrengt zijn vooralsnog beperkt voor de dekkingsgraad, premiestijging en solvabiliteit. Bij het inprijzen van klimaat gerelateerde risico’s zien we dat de dekkingsgraad langer laag blijft en de premiestijging hoger is dan in het basisscenario. De solvabiliteit blijft in de verschillende klimaatscenario’s overeind. 

3.2.7.5 Integratierisico
Als gevolg van de overname van Yarden en de ambitie om de Yarden-organisatie te integreren in de DELA-organisatie is een nieuw risico ontstaan, zijnde het integratierisico.  Dit risico behelst onder andere het niet realiseren van de beoogde synergievoordelen, de personele integratie maar ook de operationele integratie waarbij de interne beheersingsstandaarden van DELA leidend zijn. Hoewel dit risico van tijdelijke aard is en onder andere wordt beheerst door een strakke projectorganisatie, wordt dit risico, mede door externe omstandigheden, zoals bijv. krapte op de arbeidsmarkt, als “midden” ingeschat.

3.2.7.6 Financiële verslaggevingsrisico
Daarnaast heeft DELA Natura te maken met het financiële verslaggevingsrisico. Dit is het risico dat de financiële en niet-financiële rapportages van de onderneming substantieel onjuiste of onvolledige informatie bevatten. Tevens betreft dit het risico dat interne en externe belanghebbenden niet tijdig kennis kunnen nemen van de rapportages. Dit risico wordt binnen DELA Groep onder andere beheerst door maatregelen en procedures die in verschillende beleidsdocumenten ( o.a. het Beleid externe verslaglegging volgens de richtlijnen van de Jaarverslaggeving (RJ) en het Beleid inzake openbaarmaking SFCR en rapportages aan de toezichthouder)  zijn vastgelegd en in praktijk worden uitgevoerd.

4. Toelichting op de balans

4.1 Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa, verloop

Bedragen x € 1.000

    2021  2020     
           
Boekwaarde per 1 januari   39.833  33.502     
           
Investeringen   11.776  10.164     
Desinvesteringen   -33     
Afwaarderingen   -8.628     
Verwerving als gevolg van acquisities   1.529     
Afschrijvingen   -5.332  -5.362     
           
Boekwaarde per 31 december   37.616  39.833     

Immateriële vaste activa, cumulatief

Bedragen x € 1.000

    31-12-2021 31-12-2021    
           
Verkrijgingsprijzen   119.311  107.568     
Cumulatieve waardemutaties en afschrijvingen   -81.695  -67.735     
           
Boekwaarde per 31 december   37.616  39.833     

Immateriële vaste activa, specificatie

Bedragen x € 1.000

  Goodwill Overgenomen verzekeringsportefeuilles Softwaresystemen Overig Totaal
           
Boekwaarde per 1 januari 2021 1.512  20.872  15.611  1.838  39.833 
           
Investeringen 11.776  11.776 
Desinvesteringen -33  -33 
Afschrijvingen -1.053  -10.651  -1.950  -306  -13.960 
           
Boekwaarde per 31 december 2021 459  10.221  25.404  1.532  37.616 

In 2021 heeft een impairment plaatsgevonden op een overgenomen Belgische verzekeringsportefeuille. Dit heeft geresulteerd in een afwaardering van € 8,6 miljoen. Reden is dat het vereiste rendement op deze portefeuille is gestegen (combinatie stijgende kosten en dalend onnatuurlijk verval), waardoor het verwachte beleggingsrendement niet langer toereikend is.

4.2 Beleggingen

4.2.1 Terreinen en gebouwen

4.2.1.1 Voor eigen gebruik

Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik, verloop

Bedragen x € 1.000

    2021  2020     
           
Boekwaarde per 1 januari   9.157  10.465     
           
Investeringen      
Desinvesteringen   -1.149     
Afschrijvingen   -1  -163     
Overige mutaties   -6.163     
           
Boekwaarde per 31 december   2.993  9.157     
           
Aanschafwaarde   6.473  12.636     
Afwaarderingen   -579  -579     
Cumulatieve afschrijvingen   -2.901  -2.900     
           
Boekwaarde per 31 december   2.993  9.157     

De Overige mutaties betreft de geactiveerde verbouwingskosten van het hoofdkantoor die per begin 2021 zijn verhuisd naar DELA Holding N.V.

4.2.1.2 Overige terreinen en gebouwen

Overige terreinen en gebouwen, verloop

Bedragen x € 1.000

    31-12-2021 31-12-2020    
           
Boekwaarde per 1 januari   683.858  920.065     
           
Investeringen   18.299  11.130     
Verwerving als gevolg van acquisities   166.766  12.249     
Desinvesteringen   -101.068  -174.454     
Herwaardering   -31.298  -85.132     
           
Boekwaarde per 31 december   736.557  683.858     

Onroerende zaken betreffen investeringen in direct vastgoed. Op de balans van DELA Groep zijn geen vastgoedbeleggingen opgenomen vanuit operationele leasing waarbij DELA de lessee is. Om een betere geografische spreiding van vastgoedbeleggingen te bewerkstelligen zijn in 2020 en 2021 delen van de vastgoedportefeuille verkocht en is er geïnvesteerd in internationale vastgoedfondsen (beleggingscategorie: vastgoedfondsen). De waardering van het vastgoed (excl. crematoria) dat ultimo 2021 nog in de portefeuille zit, is in 2021 met circa 8% in waarde gedaald. De markthuur daalde voor deze assets met ongeveer 4%. Ultimo 2020 bedroeg de totale waarde van deze portefeuille nog 14,9 keer de markthuur. Ultimo 2021 is dat 14,3 keer. 

De verwerving als gevolg van acquisitie betreft de acquisitie van crematoria/uitvaartcentra. De desinvesteringen betreffen de afbouw van de directe vastgoedportefeuille in Nederland.

Overige terreinen en gebouwen, specificatie

Bedragen x € 1.000

    31-12-2021 31-12-2020    
           
Winkels (-/- milieuvoorziening)   260.172  360.560     
Woningen   18.298  44.000     
Crematoria en uitvaartcentra   393.787  219.118     
Kantoren   35.890  35.045     
Parkeren   3.570  3.635     
Overige   24.840  21.500     
           
Totaal   736.557  683.858     

De beleggingen in winkels bestaan hoofdzakelijk uit winkelpanden op A-1 locaties en winkelcentra verspreid over Nederland. De milieuvoorziening behorend bij de categorie winkels is als gevolg van verkopen niet meer van toepassing op de positie per einde boekjaar 2020.

Overige onroerende zaken hebben betrekking op DomusDela Vastgoed en DomusDela Klooster. De fair value van DomusDELA vastgoed en Klooster worden de eerste 5 jaar gewaardeerd op basis van de stichtingskosten aangezien deze periode als opstartfase aangemerkt wordt.

Van de onroerende zaken had per 31-12 2021 € 10.770 betrekking op crematoria in ontwikkeling.

Overige terreinen en gebouwen, bedragen in resultatenrekening

Bedragen x € 1.000

    2021 2020    
           
Huurinkomsten   46.743  46.568     
Overige baten en lasten   -41.392  -84.481     
Exploitatiekosten   10.309  6.469     

De huurcontracten voor commercieel vastgoed worden opgesteld op basis van ROZ-model 2012. 74% van de contracten hebben een looptijd en worden automatisch verlengd, als er niet opgezegd wordt. 69% van de contracten met looptijd hebben een verlengingsregel van 5 jaar, overige hebben diverse looptijden (meestal 1 of 3 jaar). 26% van de contacten loopt voor onbepaalde tijd. Op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van een jaar. Er zijn geen koopopties opgenomen in de contacten.

De overige baten en lasten bestaan hoofdzakelijk uit herwaarderingen van de onroerende zaken.

DELA heeft aangaande leegstand een beperkte omvang aan exploitatiekosten.

Contractuele verplichtingen vastgoed in ontwikkeling

Bedragen x € 1.000

    31-12-2021 31-12-2020    
           
Voor nieuwbouw   10.770  5.353     
Voor herontwikkeling      
           
Totaal   10.770  5.353     

In de waardebepaling van onroerend zijn schattingen opgenomen. Daarom bestaat er een mate van onzekerheid in de waardering en dient er bij de waardering altijd met een bandbreedte rekening gehouden te worden. De nauwkeurigheid van een taxatie van een courant object geacht te liggen binnen een bandbreedte van 10% (+ / -) van de waarde. Hieronder wordt de waarderingsmethode per categorie onroerend goed toegelicht.

4.2.1.3 Waarderingsmethode van winkels, woningen, kantoren en parkeren
De waardering van de onroerende zaken wordt onder meer gebaseerd op beschikbare marktgegevens en wordt samengesteld door externe taxateurs. De taxaties worden uitgevoerd conform RICS Taxatiestandaarden en conform het reglement van de NRVT. Zowel de RICS Taxatiestandaarden als het reglement van de NRVT voldoen aan de “International Valuation Standards” en derhalve voldoen de taxaties hier ook aan. De methode is afhankelijk van het type vastgoed. In de vastgoedportefeuille is de BAR/NAR-methode, de huurwaardekapitalisatiemethode en de Discounted cashflow (DCF) methode gehanteerd. Minimaal één keer in de 3 jaar wordt de waarde door onafhankelijke, externe deskundigen vastgesteld door middel van een full valuation op basis van onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat. In de tussenliggende jaren wordt de waarde gebaseerd op een hertaxatie die ook door de externe deskundigen wordt verricht. De gehele portefeuille is gewaardeerd door de externe taxateur CBRE . De taxateur beschikt over een ISAE3402 type II verklaring. De verantwoordelijke taxateurs zijn ingeschreven bij het NRVT. De gehanteerde disconteringsvoet ligt tussen de 2% en 7%, afhankelijk van de gehanteerde risico-opslag die per complex wordt vastgesteld. De Gross initial yield ligt tussen 4,2% en 15,2%. Indien er definitieve en onvoorwaardelijke overeenstemming is over de verkoop van een onroerende zaak wordt de onroerende zaak gewaardeerd tegen de overeengekomen koopsom.

4.2.1.4 Winkels
Voor het bepalen van de actuele waarde van de winkels zijn de volgende berekeningsmethoden gehanteerd: de huurwaardekapitalisatiemethode of de DCF-methode. De taxateur maakt een afweging met welke methode hij het best de waarde kan bepalen. Bij winkels wordt voornamelijk de huurwaardekapitalisatiemethode gehanteerd, bij winkelcentra voornamelijk de DCF-methode. Bij de huurwaardekapitalisatiemethode wordt de actuele waarde bepaald aan de hand van de brutomarkthuurwaarde van de verhuurbare vloeroppervlakten van de gebouwen en/of terreinen, verminderd met onroerende zaak gebonden zakelijke en andere lasten en gerelateerd aan een onder de huidige marktomstandigheden reëel geacht nettorendement.

4.2.1.5 Woningen
Voor de bepaling van de actuele waarde van de woningen wordt de DCF-methode gebruikt. Bij deze berekening wordt uitgegaan van een rendement gedurende een beschouwperiode van 10 jaar. De cashflows bestaan uit huurinkomsten verminderd met onroerende zaak gebonden zakelijke en andere lasten.

4.2.1.6 Parkeergarages/-terreinen en kantoren
Voor parkeergarages/-terreinen en kantoren is het in de markt gangbaar om deze objecten te waarderen op basis van de inkomstenbenadering en de vergelijkingsmethodiek. Derhalve is de waardering tot stand gekomen door middel van een gecombineerde BAR/NAR-DCF rekenmethodiek.

4.2.1.7 Crematoria

Crematoria worden gewaardeerd tegen de actuele waarde op balansdatum. Voor de bepaling van deze actuele waarde wordt bij crematoria ouder dan 5 jaar de DCF-methode en huurwaardekapitalisatiemethode gebruikt. De gehanteerde discount rates zijn marktconform en liggen tussen 7,9% en 9,8%. Minimaal één keer in de 5 jaar wordt de waarde door onafhankelijke, externe deskundigen vastgesteld.

De crematoria jonger dan 5 jaar worden gewaardeerd op basis van de stichtingskosten, aangezien deze periode als opstartfase aangemerkt wordt. Daarnaast wordt jaarlijks met een intern rekenmodel getoetst of er een bijzondere waardevermindering moet plaatsvinden.

Door het gebrek aan actuele transacties in de markt die gebruikt kunnen worden om het taxatieproces te valideren, heeft het taxeren van onroerende zaken een verhoogde graad van onzekerheid. In geval er sprake is van verkooptransacties in de periode waarin de jaarrekening wordt opgemaakt waarbij er afwijkingen zijn tussen de verkoopwaarde en de taxatiewaarde, vindt waardering van de onroerende zaak plaats tegen de gerealiseerde verkoopwaarde. Verkoopresultaten en waardeveranderingen van op marktwaarde gewaardeerde onroerende zaken worden verwerkt in de resultatenrekening. Via de resultatenrekening worden deze waardeveranderingen, mits deze (op pandniveau) cumulatief positief zijn, verwerkt in de herwaarderingsreserve waarbij met latente belastingen rekening wordt gehouden. Hierbij wordt rekening gehouden met de oorspronkelijke kostprijs waarbij geen correctie wordt gemaakt voor afschrijvingen.

4.2.1.8 Uitvaartcentra
De Belgische uitvaartcentra worden gewaardeerd tegen de actuele waarde op balansdatum. Deze actuele waarde is door onafhankelijke, externe deskundigen vastgesteld.

4.2.2 Beleggingen in groepsmaatschappen en deelnemingen

Dit betreft de rekening courantvorderingen op DELA Holding N.V. en Yarden Holding B.V. en deelneming The Right Meal B.V..

The Right Meal B.V.
DELA Natura en -levensverzekeringen N.V. heeft een 18,3% belang in The Right Meal B.V., gevestigd in Hilversum. The Right Meal B.V. biedt persoonlijk voedingsadvies en begeleiding afgestemd op ziekte en behandeling, smaak en leefsituatie.

4.2.3 Overige financiële beleggingen

Overige financiële beleggingen, verloop

Bedragen x € 1.000

  Eindstand 2020 Aankopen Verkopen en aflossingen Overige mutaties Eindstand 2021
           
Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren 2.307.181  1.443.690  -1.207.372  425.414  2.968.913 
Obligaties en andere vastrentende waardepapieren 1.700.252  1.526.408  -1.992.046  1.395.542  2.630.156 
Derivaten 35.062  -35.062 
Vorderingen uit hypothecaire leningen 226.598  3.350  -37.348  -143  192.457 
Vorderingen uit andere leningen 265.444  248.047  -187.167  7.756  334.080 
Vastgoedfondsen 828.988  359.103  -469  157.843  1.345.465 
Infrastructuurfondsen 435.522  68.061  -14.596  65.983  554.970 
Beleggingen in liquide middelen 44.307  -655  17.281  60.933 
Andere financiële beleggingen 9.216  209.616  -100  218.732 
       
Totaal 5.852.570  3.858.275  -3.439.653  2.034.514  8.305.706 

Overige financiële beleggingen, overige waarderingen

Bedragen x € 1.000

31-12-2021 Balans-
waarde
Kostprijs Markt-
waarde
   
           
Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren 2.968.913  2.232.320  2.968.913     
Obligaties en andere vastrentende waardepapieren 2.630.156  2.451.073  2.630.156     
Derivaten    
Vorderingen uit hypothecaire leningen 192.457  191.435  224.159     
Vorderingen uit andere leningen 334.080  20.002  334.080     
Vastgoedfondsen 1.345.465  1.252.726  1.345.465     
Infrastructuurfondsen 554.970  516.526  554.970     
Beleggingen in liquide middelen 60.933  60.933  60.933     
Andere financiële beleggingen 218.732  215.833  218.732     
     
Totaal 8.305.706  6.940.847  8.337.408     
31-12-2020 Balans-
waarde
Kostprijs Markt-
waarde
   
           
Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren 2.307.181  1.795.844  2.307.181     
Obligaties en andere vastrentende waardepapieren 1.700.252  1.700.987  1.700.252     
Derivaten 35.062  35.062     
Vorderingen uit hypothecaire leningen 226.598  226.598  263.388     
Vorderingen uit andere leningen 265.444  265.898  265.444     
Vastgoedfondsen 828.988  759.810  828.988     
Infrastructuurfondsen 435.522  441.495  435.522     
Beleggingen in liquide middelen 44.307  44.307  44.307     
Andere financiële beleggingen 9.216  8.550  9.216     
     
Totaal 5.852.570  5.243.489  5.889.360     
4.2.4 Aandelen, obligaties en overige waardepapieren

Alle aandelen en obligaties zijn beursgenoteerd.

De modified duration is een maat voor de rentegevoeligheid, De modified duration van de obligaties en andere leningen bedraagt gemiddeld 8,0. De verplichtingen hebben een gemiddelde modified duration van 34,5.

Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren, geografische verdeling

    2021  2020     
           
Azië-Pacific   35,1% 37,4%    
Europa   29,7% 30,2%    
Noord-Amerika   32,3% 30,2%    
Latijns-Amerika   1,6% 1,4%    
Midden-Oosten   1,2% 0,9%    
       
Totaal   100,0% 100,0%    

Niet-afgedekte valutaposities

Bedragen x € 1.000

    31-12-2021 31-12-2020    
           
Amerikaanse dollar    341.577   410.318     
Hong Kong dollar    189.493   181.984     
Japanse yen    116.788   127.379     
Nieuwe Taiwanese dollar    108.403   57.420     
Zuid-Koreaanse won    106.871   92.631     
Engelse pond    94.317   81.836     
Zwitserse franc    69.690   49.003     
Indiase roepie    65.571   32.251     
Braziliaanse real    57.470   54.250     
Canadese dollar    48.270   35.420     
Chinese Yuan    46.566   35.401     
Australische dollar    46.057   33.686     
Zuid-Afrikaanse rand    45.466   39.289     
Overig    304.413   237.716     
       
Totaal    1.640.952   1.626.410     

Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren, verdeling naar sectoren

    31-12-2021 31-12-2020    
           
Informatie Technologie   18,2% 17,8%    
Luxe consumentengoederen   16,9% 15,5%    
Financiële instellingen   13,0% 14,8%    
Industrie   10,8% 10,6%    
Gezondheidszorg   9,9% 10,0%    
Communicatiediensten   7,7% 8,2%    
Consumptiegoederen   7,2% 7,6%    
Grondstoffen   6,5% 6,9%    
Vastgoed   3,9% 3,3%    
Energie   3,6% 2,8%    
Nutsbedrijven   2,5% 2,6%    
           
Totaal   100,0% 100,0%    

Vastrentende waardepapieren, verdeling naar rating

Bedragen x € 1.000

    31-12-2021 31-12-2020    
           
AAA   14,0% 14,6%    
AA   7,4% 8,3%    
A   7,1% 9,3%    
BBB   17,0% 23,2%    
< BBB   23,1% 29,8%    
Overige   31,5% 14,8%    
           
Totaal   100,0% 100,0%    

De vastrentende waardepapieren bestaan uit de obligaties, overige vastrentende waardepapieren en de vorderingen uit andere leningen.

Per 31-12-2021 kent € 23,5 mln. van de leningen een vast rentepercentage. In 2021 is een converteerbare lening met looptijd tot 1 juli 2024 aangegaan met Lightyear - Atlas Technologies B.V. ter grootte van € 20,0 mln. met een rentepercentage van 6% per jaar. Er is bij deze lening zekerheid verworven middels pandrecht op de IP-portefeuille (octrooien en dergelijke). De embedded optie is uit voorzichtigheid op € 0 gewaardeerd. Dit omdat marktgegevens ontbreken en een optiewaarderingsmodel dermate veel onzekerheden en aannames bevat. 

Voor 1 lening (groot € 3,5 mln.) is een zekerheid verworven middels pandrecht op alle uitstaande aandelen van de betreffende tegenpartij en een borgstelling ter hoogte van € 0,5 mln. 

4.2.5 Derivaten

Per eind 2021 heeft DELA Natura Groep alleen valutatermijncontracten op de balans staan. Per 31 december 2021 is de waarde van de valutatermijncontracten negatief waardoor deze aan de passivazijde onder de kortlopende schulden zijn verantwoord. De reële waarde van de valutatermijncontracten is afhankelijk van het type instrument en wordt gebaseerd op een contante-waardemodel. De gemiddelde resterende looptijd van de valutatermijncontracten bedraagt 2 maanden.

4.2.6 Vastgoedfondsen

De vastgoedfondsen zijn niet-beursgenoteerd. De waardering van de vastgoedfondsen betreft de reële waarde, waarbij de DCF-methode is gehanteerd. Deze waardering wordt van de fondsmanagers overgenomen en betreft de waarderingsmethode die ook gebruikt wordt bij het verhandelen van eigendomsstukken. De waardering voldoet aan algemene aanvaardbare waarderingsmethodes. Deze waardering wordt uitgevoerd door een externe taxateur/waardeerder. Van de meeste fondsen ontvangen wij een ISAE3402 Type II rapport of equivalent daarvan. De controleverklaring van de externe accountant bij de waardering of jaarrekening van de fondsen wordt voor een aantal fondsen pas ontvangen nadat de jaarrekening van DELA Groep is vastgesteld. Analyse heeft uitgewezen dat er voldoende zekerheid bestaat over de betrouwbaarheid van de door fondsmanagers verantwoorde waarderingen, er blijft echter in beperkte mate sprake van schattingsonzekerheden die van nature aanwezig zijn bij door het fonds gehouden investeringen.

4.2.7 Infrastructuurfondsen

De infrastructuurfondsen zijn niet-beursgenoteerd. De waardering van de infrastructuurfondsen betreft de reële waarde en wordt van de fondsmanagers overgenomen. Bij waardering van de infrastructuurfondsen is de DCF-methode gehanteerd. Bij de waardering van de fondsen worden de lokale boekhoudstandaarden gehanteerd. Vastgesteld is dat deze standaarden slechts marginaal van elkaar afwijken. De waardering wordt uitgevoerd door een bij voorkeur externe taxateur/waardeerder. We ontvangen van de meeste fondsen een ISAE3402 Type II rapport of equivalent daarvan. De controleverklaring van de externe accountant bij de waardering of jaarrekening van de fondsen wordt voor een aantal fondsen pas ontvangen nadat de jaarrekening van DELA Groep is vastgesteld. Analyse heeft uitgewezen dat er voldoende zekerheid bestaat over de betrouwbaarheid van de door fondsmanagers verantwoorde waarderingen, er blijft echter in beperkte mate sprake van schattingsonzekerheden die van nature aanwezig zijn bij door het fonds gehouden investeringen.

4.2.8 Andere financiële beleggingen

De actuele waarde van de onderpanden op de hypothecaire leningen bedraagt € 384.194 per eind 2021. 

4.2.9 Andere financiële beleggingen

De andere financiële beleggingen hebben betrekking op belangen in participatiemaatschappijen en een hypothekenfonds. De marktwaarde van participatiemaatschappijen is gebaseerd op de DCF-methode. Het hypothekenfonds is niet-beursgenoteerd. De waardering van het hypothekenfonds betreft de reële waarde en wordt van de fondsmanagers overgenomen. Bij de waardering van het hypothekenfonds is de DCF-methode gehanteerd. Bij de waardering van de fondsen worden de lokale boekhoudstandaarden gehanteerd.  De waardering wordt intern uitgevoerd en getoetst door de externe accountant van het fonds. We ontvangen een ISAE3402 Type II rapport daarvan. De controleverklaring van de externe accountant bij de jaarrekening van het fonds wordt ontvangen voordat de jaarrekening van DELA Groep is vastgesteld. Analyse heeft uitgewezen dat er voldoende zekerheid bestaat over de betrouwbaarheid van de door fondsmanagers verantwoorde waarderingen, er blijft echter in beperkte mate sprake van schattingsonzekerheden die van nature aanwezig zijn bij door het fonds gehouden investeringen.

4.2.10 Securities lending

DELA Natura Groep leent aandelen en obligaties uit (securities lending). Om het risico voor DELA te beperken dienen de leners hiervoor onderpand (collateral) te storten. Hierbij is cash-collateral niet toegestaan en aan de lenende partijen worden strenge eisen gesteld. Om het risico verder te beperken worden de volgende aanvullende restricties opgelegd:

 • alleen tegenpartijen met een rating van minimaal A- volgens S&P;
 • Onderpand alleen staatsobligaties van OECD-landen met een rating van minimaal AA- volgens S&P;
 • de marktwaarde van het onderpand dient minimaal 102% te bedragen van de marktwaarde van de uitgeleende effecten;
 • aandelen op onze engagement lijst worden niet uitgeleend. Engagement is het proces waarbij actief gebruik gemaakt wordt van rechten als aandeelhouder.

De marktwaarde van de uitgeleende stukken per 31-12-2021 bedraagt € 364,1 mln. (2020: € 212,8 mln.).

4.3 Vorderingen

4.3.1 Vorderingen uit directe verzekeringen

Door de omvang en spreiding van de bedrijfsactiviteiten van DELA Natura Groep is het kredietrisico uit hoofde van vorderingen uit directe verzekeringen slechts in beperkte mate geconcentreerd. Naast de gebruikelijke voorziening voor dubieuze vorderingen op tussenpersonen is derhalve geen aanvullende voorziening voor kredietrisico gevormd.

4.3.2 Overige vorderingen

Overige vorderingen, specificatie

Bedragen x € 1.000

    31-12-2021 31-12-2020    
           
Latente belastingvorderingen   210.749  55.146     
Vennootschapsbelasting   11.290  420     
Belastingen en premies sociale verzekeringen   11.275  12.761     
Debiteuren   3.875  282     
Overige vorderingen   -2.657  82.003     
       
Totaal   234.532  150.612     

De overige vorderingen hebben een looptijd van korter dan een jaar met uitzondering van de latente belastingvorderingen.

4.3.3 Latente belastingvorderingen

Latente belastingvorderingen, specificatie

Bedragen x € 1.000

    31-12-2021 31-12-2020    
Inzake andere fiscale waardering van:          
- technische voorziening   138.482       
- eerste kosten   37.786  27.926     
- verliesverrekening voorgaande jaren   12.443  13.960     
- effecten   13.055  10.320     
- onroerende zaken   5.563  2.015     
- immateriële activa   3.197  684     
- overig   223  241     
       
Totaal   210.749  55.146     

De latente belastingvordering met betrekking tot technische voorziening is ontstaan door een verschil in waardering van de technische voorziening bij de overname van Yarden. Commercieel is de technische voorziening gewaardeerd tegen reële waarde, fiscaal is dit niet toegestaan.

De verliesverrekening voorgaande jaren heeft betrekking op de Belgische tak van de verzekeraar.

Van de totale latente belastingvorderingen wordt naar verwachting € 4.318 binnen één jaar verrekend. De stijging van de latente belastingvorderingen is voornamelijk veroorzaakt door een verschil tussen commerciële en fiscale waardering van de technische voorziening van Yarden.

4.4 Materiële vaste activa

Materiële vaste activa, verloop

Bedragen x € 1.000

    2021  2020     
           
Boekwaarde per 1 januari   6.293  8.097     
           
Investeringen   138  438     
Acquisitie   1.320     
Desinvesteringen   -388  -400     
Afschrijvingen   -343  -1.842     
Overige mutaties   -5.414     
       
Boekwaarde per 31 december   1.606  6.293     

De overige mutaties betreft de inventaris en computers die per begin 2021 zijn verhuisd naar DELA Holding N.V.

Op de desinvesteringen is geen resultaat gerealiseerd.

4.5 Liquide middelen

De liquide middelen bestaan hoofdzakelijk uit banktegoeden en staan ter vrije beschikking.

4.6. Overlopende activa

De overlopende activa zijn gedaald ten opzichte van 2020 met name door minder vooruitbetaalde bedragen op het gebied van IT.

4.7 Groepsvermogen

Groepsvermogen, verloop

Bedragen x € 1.000

    2021  2020     
           
Boekwaarde per 1 januari   1.293.998  1.415.424     
           
Resultaat na belastingen   448.920  -71.422     
Uitgekeerd dividend   -50.000     
Overige waardemutaties   -60.289  -4     
       
Boekwaarde per 31 december   1.682.629  1.293.998     

De stijging van het groepsvermogen is veroorzaakt door het resultaat na belastingen. De overige waardemutatie is het gevolg van het negatieve eigen vermogen van Yarden Uitvaartverzekeringen N.V. die door de fusie opgenomen is.

4.8 Technische voorzieningen

Technische voorzieningen, verloop

Bedragen x € 1.000

    2021  2020     
           
Boekwaarde per 1 januari   5.154.718  4.869.891     
           
- Uit premie   462.961  397.501     
- Interest   160.075  145.924     
- Winstdeling   5.844  43.228     
- Overname portefeuille Yarden   1.735.870     
- Uitkeringen   -166.418  -147.491     
- Deelpremie voor overlijden   -151.533  -135.873     
- Onttrekking voor kosten   -13.477  -8.107     
- Correctie voorgaande jaren   1.928     
- Overige mutaties   -3.308  -1.152     
- Toegerekende acquisitiekosten   -12.420  -11.131     
       
Boekwaarde per 31 december   7.172.312  5.154.718     

Nagenoeg de totale technische voorziening is als langlopend te beschouwen. De indexatievoorziening en de voorziening voor compensatie indexatietekort pakketpolissen maken onderdeel uit van de technische voorziening. De waarde van deze voorzieningen bedragen per 31 december 2021 € 57,7 miljoen en € 22,4 miljoen. 

Het aandeel van herverzekeraars in de technische voorzieningen en de uitkeringen waartoe DELA Groep uit hoofde van haar herverzekeringscontracten gerechtigd is, worden in mindering gebracht op de bruto technische voorzieningen.

De voorzieningen voor het levenrisico zijn in beginsel gebaseerd op tariefgrondslagen en dat zijn doorgaans bevolkingsterfetafels, een vaste rekenrente en kostenparameters voor eerste en doorlopende kosten.

Technische voorzieningen, specificatie

Bedragen x € 1.000

31-12-2021 Jaarpremie Verzekerd kapitaal Opgebouwd saldo Voorziening verzekerings-verplichtingen Aantal verzekerden
           
Uitvaartverzekering 520.610  26.807.901  6.806.756  4.881.135 
Spaarverzekering 41.113  440.148  400.194  400.194  52.262 
Overlijdensrisicoverzekering 53.438  41.429.648  85.470  366.694 
Herverzekering -23.630   
Overrentedeling  
Toegerekende acquisitiekosten -96.478   
           
Totaal 615.161  68.677.697  400.194  7.172.312  5.300.091 
31-12-2020 Jaarpremie Verzekerd kapitaal Opgebouwd saldo Voorziening verzekerings-verplichtingen Aantal verzekerden
           
Uitvaartverzekering 420.468  21.415.347  4.866.442  3.855.034 
Spaarverzekering 37.062  359.098  326.453  326.453  47.463 
Overlijdensrisicoverzekering 49.588  36.066.955  67.707  347.703 
Herverzekering -21.967   
Overrentedeling 140   
Toegerekende acquisitiekosten -84.056   
           
Totaal 507.118  57.841.400  326.453  5.154.718  4.250.200 

De toename bij uitvaartverzekeringen is voornamelijk het gevolg van de overname van Yarden. De toename van het verzekerd kapitaal van overlijdensrisicoverzekeringen komt met name voort uit de groeiende portefeuille in Duitsland.

Toegerekende acquisitiekosten, verloop

Bedragen x € 1.000

    2021  2020     
           
Boekwaarde per 1 januari   84.056  72.926     
           
Toegerekend   26.158  23.096     
Afgeschreven   -13.736  -11.966     
       
Boekwaarde per 31 december   96.478  84.056     

De toerekening van acquisitiekosten heeft betrekking op betaalde provisies in België en Duitsland. Voor de Nederlandse verzekeringsportefeuille vindt alleen nog afschrijving plaats op betaalde provisie voor 1 januari 2013. In Duitsland zijn de provisiekosten gestegen door een groeiende verzekeringsportefeuille.

4.8.1 Toereikendheidstoets

De toereikendheidstoets betreft een toets van de technische voorziening waarbij wordt aangetoond dat deze toereikend is om met een grote mate van zekerheid aan de verplichtingen jegens polishouders te kunnen voldoen. De toets houdt in dat de balansvoorziening verminderd met hiermee verband houdende geactiveerde acquisitiekosten en immateriële activa wordt vergeleken met een voorziening die rekening houdt met actuele inschattingen van alle toekomstige kasstromen en met toekomstige ontwikkelingen. In deze kasstromen is de winstdeling en premiemaatregel begrepen. Bij deze actuele schatting zijn onzekerheidsmarges in acht genomen zoals voorgeschreven in Richtlijn 605 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Indien deze actuele schatting lager uitkomt dan de aanwezige technische voorziening, kan gesteld worden dat de aanwezige balansvoorziening toereikend is om de toekomstige verplichtingen jegens de polishouders te voldoen.

Jaarlijks wordt deze toereikendheidstoets op de totale portefeuille verzekeringsverplichtingen uitgevoerd. Een eventueel tekort wordt onmiddellijk ten laste van de resultatenrekening gebracht door in eerste instantie de toekomstige winstmarges in overgenomen portefeuilles af te boeken, eventueel gevolgd door een afboeking van de geactiveerde acquisitiekosten en vervolgens voor zover noodzakelijk een aanvullende voorziening te treffen. Afboekingen op geactiveerde acquisitiekosten of toekomstige winstmarges in overgenomen portefeuilles als gevolg van deze toets worden in latere jaren niet meer teruggenomen. In het verleden zijn er geen afboekingen geweest.

   
   
Disconteringsvoet Gebaseerd op door EIOPA gepubliceerde rentetermijnstructuur, waarbij rekening is gehouden met de Ultimate Forward Rate (UFR) per 31 december 2021.
Winstdeling Er is sprake van volledige winstdeling indien de dekkingsgraad, ofwel de marktwaarde van de beleggingen uitgedrukt in procenten van de marktwaarde van de reeds toegekende verplichtingen, hoger is dan 210%. Indien de dekkingsgraad 120% of lager is dan is er geen winstdeling. Tussen 120% en 210% is de winstdeling naar evenredigheid.
Premiemaatregel Indien zowel de 20-jaars swaprente volgens de hierboven omschreven rentetermijnstructuur lager is dan 1% en als de dekkingsgraad lager is dan 120%, wordt er een extra premieverhoging gevraagd. De extra premieverhoging bereikt de maximale waarde bij een rente van -1%.
Verwachte sterfte Gebaseerd op de meest recente prognosetafel van het Koninklijk Actuarieel Genootschap voor Nederland en prognosetafel van het Instituut van de Actuarissen in België voor België, gecorrigeerd met leeftijdscorrecties waar nodig.
Onnatuurlijk verval Ervaringskansen per homogene risicogroep op basis van de eigen portefeuille.
Kosten Kosten per dekking, inclusief de beleggingskosten behorende tot de technische voorziening. De kosten per dekking zijn bepaald op basis van de begroting 2021 voor zowel Nederland als België
Garanties Reële waarde.

Het totaal van de technische voorzieningen laat bij de uitgevoerde toereikendheidstoetsen op marktwaarde een overwaarde van € 1.651 miljoen (2020: € 1.156 miljoen) zien. De effecten van de overname van Yarden zorgen voor de stijging in overwaarde ten opzichte van 2020. De uitkomsten van de toereikendheidstoets zijn op het niveau van DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. (inclusief het Belgische en Duitse bijkantoor) uitgevoerd. Daarbij is ingeschat dat de hogere sterfte als gevolg van COVID-19 tijdelijk van aard is, we verwachten geen structureel hogere of lagere sterfte. De impact van COVID-19 op de toereikendheidstoets is daarom niet significant.

4.9 Voorzieningen

Voorzieningen, verloop

Bedragen x € 1.000

  Boekwaarde 31-12-2020 Dotatie Onttrokken Overige waardemutaties Boekwaarde 31-12-2021
           
Voorziening latente belastingen 263.949  42.378  -19.600  116.391  403.118 
Voorziening ambtsjubilea 771  -36  735 
 
Totaal 264.720  42.378  -19.636  116.391  403.853 

De voorzieningen hebben overwegend een langlopend karakter. De overige waardemutatie bij de voorziening latente belastingen betreft hoofdzakelijk het terugdraaien van de toekomstige tariefsverlaging van de vennootschapsbelasting.

Voorziening latente belastingen, specificatie

Bedragen x € 1.000

    31-12-2021 31-12-2020    
Inzake andere fiscale waardering van:          
- onroerende zaken   146.512  100.068     
- eerste kosten België   14.546  13.681     
- effecten   236.241  145.962     
- overig   5.819  4.238     
       
Totaal   403.118  263.949     

4.10 Depot van herverzekeraars

De herverzekeraars zijn verplicht het herverzekerd belang in contanten bij de verzekeraars van DELA Natura Groep te deponeren. Over het depot wordt een rente vergoed van 4,5% per jaar (2019: 4,5%).

Depot herverzekeraars, verloop

Bedragen x € 1.000

    31-12-2021 31-12-2020    
           
Boekwaarde per 1 januari   16.179  15.039     
           
Stortingen   1.180  1.140     
           
Boekwaarde per 31 december   17.359  16.179     

4.11 Schulden

Schulden uit directe verzekering ontstaan wanneer polishouders premie vooruitbetalen.

Bij de aanwezige schulden is geen sprake van (dis)agio waardoor de geamortiseerde kostprijs gelijk is aan de nominale waarde.

Overige schulden, specificatie

Bedragen x € 1.000

    31-12-2021 31-12-2020    
           
Crediteuren   8.506  7.942     
Vennootschapsbelasting   102.575  33.805     
Waarborgsommen   553  556     
Schulden aan groepsmaatschappijen   1.894  4.025     
Te betalen BTW   2.080  1.255     
Te betalen belastingen en sociale premies   -2.357  1.907     
Geldleningen   32.993  8.061     
Overige   1.151  2.982     
           
Totaal   147.395  60.533     

De negatieve post bij te betalen belastingen en sociale premies is veroorzaakt door een BTW-vordering over voorgaande jaren.

Geldleningen, verloop

Bedragen x € 1.000

    31-12-2021 31-12-2020    
           
Boekwaarde per 1 januari   8.061  3.244     
           
Verwervingen   5.000     
Acquisitie   47.523     
Aflossingen   -22.591  -183     
           
Boekwaarde per 31 december   32.993  8.061     

Van de geldleningen heeft € 563 een looptijd korter dan 1 jaar, € 2.020 een looptijd tussen 1 en 5 jaar en € 30.410 een looptijd langer dan 5 jaar.

4.12 Overlopende passiva

Overlopende passiva, specificatie

Bedragen x € 1.000

    31-12-2021 31-12-2020    
           
Vooruitontvangen huren   1.430  1.479     
Nog te betalen overige schulden   10.724  7.605     
Te betalen vakantiedagen   802  1.266     
Te betalen vakantiegeld   1.149  2.082     
Te betalen 13e maand   664  1.343     
Te betalen variabele beloning   358     
Derivaten   40.119     
           
Totaal   55.246  13.775     

4.13 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

4.13.1 Aansprakelijkheidsstelling

Door DELA Coöperatie U.A. is ten behoeve van de meeste in de consolidatie betrokken dochterondernemingen een aansprakelijkheidsstelling afgegeven zoals bedoeld in artikel 2:403 BW.

4.13.2 Garantiestelling terrorisme

Uit hoofde van het deelnemen in de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. bestaat een voorwaardelijke verplichting van terreurschaden voor een bedrag van maximaal € 2,0 mln. Er heeft zich in het boekjaar geen terreurschade binnen deze overeenkomst voorgedaan.

4.13.3 (Meerjarige) financiële verplichtingen

Financiële verplichtingen, gesplitst naar looptijd

Bedragen x € 1.000

  Korter dan één jaar Tussen één en vijf jaar Langer dan vijf jaar    
           
Huurverplichtingen 499  822  1.642     
Leaseverplichtingen 436  616     
4.13.4 Kredietfaciliteiten

DELA Natura Groep heeft een kredietfaciliteit bij Northern Trust met een maximum van € 100 miljoen of 10% van de waarde van de effecten die in bewaring liggen van de kredietverstrekker. Het onderpand bestaat uit de effecten die bij Northern Trust in bewaring liggen. Het verschuldigde rentepercentage bedraagt het EONIA-rentetarief (vanaf 1-1-2022 ESTER-rentetarief) plus een opslag van 1,25%.

4.13.5 Investeringsverplichting

DELA Natura Groep is in 2021 met diverse tegenpartijen overeengekomen om € 50 miljoen en $ 662 miljoen (per balansdatum omgerekend € 582 miljoen) te investeren in vastgoedfondsen. Ultimo 2021 zijn de totale resterende investeringsverplichtingen € 57 miljoen en $ 545 miljoen (per balansdatum omgerekend € 479 miljoen).

Daarnaast is DELA Natura Groep in 2021 met diverse tegenpartijen overeengekomen om € 165 miljoen en $ 180 miljoen (per balansdatum omgerekend € 158 miljoen) te investeren in infrastructuurfondsen. Ultimo 2021 zijn de resterende investeringsverplichtingen € 204 miljoen en $ 303 miljoen (per balansdatum omgerekend € 266 miljoen).

In 2021 is DELA Natura Groep overeengekomen om € 250 miljoen te investeren in ASR Hypotheekfonds. Ultimo 2021 is de resterende investeringsverplichting € 44 miljoen.

Tenslotte is DELA Natura Groep in 2021 met diverse tegenpartijen overeengekomen om € 100 miljoen en $ 115 miljoen (per balansdatum omgerekend € 101 miljoen) te investeren in land- en bosbouwfondsen. Deze verplichtingen staan eind 2021 nog open.

4.13.6 Toekomstige contractuele huurinkomsten

DELA Natura Groep heeft uit hoofde van lopende huurovereenkomsten recht op toekomstige huuropbrengsten.

Toekomstige contractuele huurinkomsten, gesplitst naar looptijd

Bedragen x € 1.000

  Korter dan één jaar Tussen één en vijf jaar Langer dan vijf jaar    
           
Huurinkomsten 47.114  143.821  408.184     
4.13.7 Fiscale eenheid

De Nederlandse entiteiten binnen DELA Natura Groep maken deel uit van een Nederlandse fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting (VPB) en voor de omzetbelasting (OB). Iedere vennootschap binnen de fiscale eenheid is hoofdelijk aansprakelijk voor de verschuldigde
belastingen.

4.14 gebeurtenissen na balansdatum

Sinds 24 februari 2022 is Rusland Oekraïne binnengevallen. Een groot aantal landen heeft de invasie veroordeeld en sancties tegen Rusland en Belarus afgekondigd. DELA Groep geeft uiteraard zorgvuldig uitvoering aan de sanctiewetgeving. De financiële gevolgen hiervan (binnen de beleggingsactiviteiten) zijn als volgt: 

 • Binnen DELA is besloten is om Rusland op de uitsluitingenlijst van de beleggingen te zetten en deze beleggingen te verkopen. Per 23 februari 2022 (dag vóór de invasie) had DELA Groep voor € 57,0 miljoen aan beleggingen in Rusland. De totale blootstelling vertegenwoordigde op dat moment ongeveer dan 0,7% van het totale belegd vermogen;
 • De waarde van de beleggingen in Oekraïne bedroeg per 23 februari 2022 € 8,4 miljoen, wat neerkomt op ongeveer 0,1% van het totale belegd vermogen;
 • De beleggingen in zowel Rusland als in Oekraïne kenden tussen de periode van 31 december 2021 en 23 februari 2022 geen materiële waardedaling;
 • Binnen de vastgoedportefeuille worden maatregelen getroffen bij een bekende winkelketen, die bij ons retailvastgoed (2 locaties) huurt en gedeeltelijk eigendom is van een persoon die op de sanctielijst staat. In eerste instantie wordt verzocht aan de huurder om een vrijwillige sluiting en anders worden juridische stappen ondernemen.

5. Toelichting op de resultatenrekening

In boekjaar 2021 is Yarden Uitvaartverzekeringen N.V. gefuseerd met DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. Deze fusie zorgt op vele posten voor mutaties ten opzichte van de vergelijkende cijfers. Als een mutatie als oorzaak de fusie betreft, dan wordt dit niet meer afzonderlijk toegelicht bij de betreffende rubriek.

5.1 Verdiende premies

 Van de totale brutopremies in 2021 bestaat € 15,4 miljoen uit koopsommen (2019: € 11,4 miljoen).

5.2 Beleggingsresultaten

De beleggingsresultaten bestaan uit de volgende items van de resultatenrekening:

5.2.1 Specificatie beleggingsresultaten

Specificatie beleggingsresultaten

Bedragen x € 1.000

    2021  2020     
           
Beleggingsopbrengsten   878.737  702.163     
Ongerealiseerde winst op beleggingen   98.919     
Gerealiseerd verlies op beleggingen   -271.840  -443.624     
Ongerealiseerd verlies op beleggingen   -147.787     
Beheerskosten en rentelasten   -38.174  -24.791     
           
Totaal   667.642  85.961     
5.2.2 Gerealiseerde en ongerealiseerde beleggingsresultaten, specificatie

Gerealiseerde en ongerealiseerde beleggingsresultaten, specificatie

Bedragen x € 1.000

2021 Gerealiseerde winst Gerealiseerd verlies Ongerealiseerd resultaat Beheerskosten en rentelasten Totaal
           
Deelnemingen (a)
           
Terreinen en gebouwen (b) 47.737  -24.945  19.251  3.541 
           
Overige financiële beleggingen (c):          
- Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren 341.063  82.428  225.091  7.078  476.648 
- Obligaties en andere vastrentende waardepapieren 359.393  71.740  -259.586  5.930  22.137 
- Derivaten 58.437  114.967  -75.181  397  -132.108 
- Vorderingen uit hypothecaire leningen 8.374  701  7.673 
- Vorderingen uit andere leningen 15.571  2.074  6.858  1.192  19.163 
- Vastgoedfondsen 29.376  608  157.890  2.422  184.236 
- Infrastructuurfondsen 11.366  65.982  -965  78.313 
- Andere financiële beleggingen 7.420  23  2.810  2.168  8.039 
  831.000  271.840  123.864  18.923  664.101 
           
Totaal beleggingsresultaat (a) + (b) + (c) 878.737  271.840  98.919  38.174  667.642 
2020 Gerealiseerde winst Gerealiseerd verlies Ongerealiseerd resultaat Beheerskosten en rentelasten Totaal
           
Deelnemingen (a)
           
Terreinen en gebouwen (b) 54.692  -86.636  9.116  -41.060 
           
Overige financiële beleggingen (c):          
- Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren 320.122  175.888  -10.213  7.848  126.173 
- Obligaties en andere vastrentende waardepapieren 140.572  91.883  -52.150  4.935  -8.396 
- Derivaten 124.994  169.122  8.307  780  -36.601 
- Vorderingen uit hypothecaire leningen 9.090  650  8.440 
- Vorderingen uit andere leningen 12.076  6.099  -2.314  987  2.676 
- Vastgoedfondsen 20.314  10.590  -344  31.248 
- Infrastructuurfondsen 18.474  386  -15.526  -680  3.242 
- Andere financiële beleggingen 1.829  246  155  1.499  239 
  647.471  443.624  -61.151  15.675  127.021 
           
Totaal beleggingsresultaat (a) + (b) + (c) 702.163  443.624  -147.787  24.791  85.961 

Ongerealiseerde resultaten geven de wijzigingen van de marktwaarde in het boekjaar weer van de beleggingen (inclusief valuta-effecten) die op balansdatum in bezit zijn. Alle overige beleggingsopbrengsten worden toegerekend aan de gerealiseerde beleggingsopbrengsten.

5.2.3 Directe en indirecte beleggingsresultaten, specificatie

Directe en indirecte beleggingsresultaten, specificatie

2021     Direct Indirect Totaal
           
Deelnemingen (a)    
           
Terreinen en gebouwen (b)     27.181  -23.640  3.541 
           
Overige financiële beleggingen (c):          
- Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren     52.477  424.171  476.648 
- Obligaties en andere vastrentende waardepapieren     64.924  -42.787  22.137 
- Derivaten     -397  -131.711  -132.108 
- Vorderingen uit hypothecaire leningen     7.673  7.673 
- Vorderingen uit andere leningen     11.388  7.775  19.163 
- Vastgoedfondsen     26.928  157.308  184.236 
- Infrastructuurfondsen     11.925  66.388  78.313 
- Andere financiële beleggingen     -364  8.403  8.039 
      174.554  489.547  664.101 
           
Totaal beleggingsresultaat (a) + (b) + (c)     201.735  465.907  667.642 
2020     Direct Indirect Totaal
           
Deelnemingen (a)    
           
Terreinen en gebouwen (b)     38.927  -79.987  -41.060 
           
Overige financiële beleggingen (c):          
- Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren     41.945  84.228  126.173 
- Obligaties en andere vastrentende waardepapieren     58.253  -66.649  -8.396 
- Derivaten     -780  -35.821  -36.601 
- Vorderingen uit hypothecaire leningen     8.440  8.440 
- Vorderingen uit andere leningen     9.266  -6.590  2.676 
- Vastgoedfondsen     20.276  10.972  31.248 
- Infrastructuurfondsen     18.778  -15.536  3.242 
- Andere financiële beleggingen     370  -131  239 
      156.548  -29.527  127.021 
           
Totaal beleggingsresultaat (a) + (b) + (c)     195.475  -109.514  85.961 

Onder directe beleggingsresultaten worden alle ontvangen rente, huur- en dividendopbrengsten verstaan minus alle beleggingskosten. Alle resultaten, zowel gerealiseerd als niet-gerealiseerd, die ontstaan als gevolg van marktwaardemutaties worden toegerekend aan de indirecte beleggingsopbrengsten.

5.3 Uitkeringen eigen rekening

Uitkeringen eigen rekening, specificatie

Bedragen x € 1.000

    2021  2020     
           
Uitkering bij overlijden   41.026  20.741     
Uitvaartkosten   131.208  125.452     
Expiratie   3.229  1.633     
Uitkering pensioenverzekeringen   12  12     
Kapitaaluitkeringen   67.164  64.418     
Uitkeringen royementen   288  271     
Afkopen   24.062  22.750     
Bruto uitkeringen   266.989  235.277     
           
Herverzekerde uitkering bij overlijden   -4.128  -3.625     
Herverzekerde expiratie      
Herverzekerde afkopen   -67  -64     
Herverzekerde uitkeringen   -4.194  -3.688     
           
Uitkeringen eigen rekening   262.795  231.589     

5.4 Acquisitiekosten

Acquisitiekosten, specifatie

Acquisitiekosten, specifatie

    2021  2020     
           
Toegerekende acquisitiekosten personeel   20.402  17.077     
Toegerekende acquisitiekosten overig   29.528  23.308     
Directe acquisitiekosten   27.519  24.157     
Geactiveerde acquisitiekosten   -25.961  -23.096     
Afschrijving acquisitiekosten   13.736  11.966     
           
Totaal   65.224  53.412     

De toegerekende acquisitiekosten personeel en overig betreft indirecte acquisitiekosten die worden bepaald op basis van interne kostenmodellen. De stijging van de geactiveerde acquisitiekosten wordt veroorzaakt door een toename van de productie in Duitsland.

5.5 Beheers-, personeelskosten en afschrijvingen

Beheers-, personeelskosten en afschrijvingen, specificatie

Bedragen x € 1.000

    2021  2020     
           
Gebouw- en inventariskosten   157  2.348     
Autokosten   732  1.022     
IT-kosten   -4.516  20.857     
Advieskosten   6.303  9.053     
Kantoorkosten   6.034  6.011     
Doorbelastingen   58.498  -16.752     
Salariskosten   20.574  33.344     
Sociale lasten   3.272  4.874     
Pensioenlasten   2.070  6.098     
Kosten uitbesteed werk   7.669  23.851     
Overige personeelskosten   1.316  4.525     
Reclamekosten   20.713  18.791     
Personeelskosten gereclassificeerd naar aquisitiekosten   -20.402  -17.077     
Overige kosten gereclassificeerd naar acquisitiekosten   -29.528  -23.308     
Overige kosten   210  278     
           
Totaal   73.102  73.915     

De doorbelastingen zijn hoger doordat de stafafdelingen per begin 2021 naar DELA Holding zijn verschoven. Dit is ook de reden dat IT-kosten en kosten van uitbesteed werk lager zijn. Deze komen via de doorbelastingen bij DELA Natura binnen. De IT-kosten zijn negatief doordat hier de activering van kosten mbt de ontwikkeling van het verzekeringsadministratiesysteem zijn opgenomen, terwijl de kosten hiervan in de doorbelastingen zijn opgenomen.

5.6 Andere baten en lasten

De andere baten betreft de teruggaaf van het pro rata gedeelte van de btw.

Andere lasten, specificatie

Bedragen x € 1.000

    2021  2020     
           
Afschrijving immateriële vaste activa   17.703  2.330     
Pensioenlasten inactieven   -37  15     
Overige lasten   -610  3.532     
           
Totaal   17.056  5.877     

De afschrijving van de immateriële activa zijn hoger dan in 2020 door een afwaardering van een Belgische verzekeringsportefeuille (€ 8,6 miljoen). De overige lasten zijn negatief doordat vorderingen ouder dan 5 jaar zijn vrijgevallen uit de voorziening voor dubieuze debiteuren.

5.7 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

Vennootschapsbelasting, specificatie

Bedragen x € 1.000

    2021  2020     
           
Verschuldigde vennootschapsbelasting verslagjaar   100.851  40.589     
Voorgaande jaren   -1.263  -288     
Acute vennootschapsbelasting   99.588  40.301     
           
Latente vennootschapbelasting   4.929  -24.803     
           
Totaal   104.517  15.498     

Het toepasselijke belastingtarief is gebaseerd op het nominale Nederlandse belastingtarief van 25%. Met ingang van 2022 stijgt het nominale belastingtarief in Nederland naar 25,8%. De impact hiervan op de belastinglatenties bedraagt € 9,5 miljoen. Het effectieve belastingpercentage bedraagt 18,9%.

Vennootschapsbelasting, toelichting

Bedragen x € 1.000

    2021  2020     
           
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen   553.436  -55.924     
Nominaal belastingpercentage   25% 25%    
           
Nominaal belastingbedrag   138.359  -13.981     
Vennootschapsbelasting voorgaande jaren   -1.263  -288     
Fiscale afwijkingen   -32.579  29.767     
           
Totaal   104.517  15.498     

De effectieve belastingdruk wijkt af van het nominale tarief. Belangrijkste reden is dat in België de gerealiseerde en ongerealiseerde verliezen op aandelen niet fiscaal aftrekbaar zijn, waardoor fiscale verschillen ontstaan. Daarnaast zijn in Nederland per jaareinde de latente posities aangepast naar het hogere toekomstige belastingtarief. Afwijkingen van mindere omvang betreffen toepassen van  de deelnemingsvrijstelling en belastingen voorgaande jaren.

5.8 Beloning directie en commissarissen

De bezoldiging van de directieleden kent een vaste en een variabele component. De directieleden ontvangen geen representatievergoeding noch aandelen of opties, echter de variabele beloning wordt voor 60% onvoorwaardelijk uitgekeerd en voor 40% voorwaardelijk. Beide delen worden volledig in contanten uitgekeerd. De retentieperiode voor het voorwaardelijke deel bedraagt drie jaar. De bezoldiging van directieleden in het boekjaar bedroeg aan vaste beloning € 544 (2020: € 523), aan uitgekeerde variabele beloning € 93 (2020: € 80) en aan bijdrage pensioenen € 99 (2020: € 102).

De bezoldiging van de commissarissen (van DELA Coöperatie U.A., DELA Holding N.V. en DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. gezamenlijk) in het boekjaar bedroeg € 246 (2020: € 234).

5.9 Accountantshonoraria

DELA Natura Groep maakt gebruik van de vrijstelling op grond van artikel 2:382a lid 3 BW waardoor zij de honoraria niet hoeft op te geven.

5.10 Gemiddeld aantal medewerkers

Gedurende 2021 had DELA Natura Groep gemiddeld 383 (2020: 582) werknemers in dienst, waarvan 103 in België (2020: 107) en 26 in Duitsland (2020: 21). Per begin 2021 zijn de holding & stafdiensten verhuisd naar DELA Holding N.V. en maken geen deel meer uit van DELA Natura.

5.11 Claims

Bij of door DELA Natura Groep is geen materiële claim aanhangig gemaakt.

Eindhoven, 30 april 2022

DELA Natura- en levensverzekeringen N.V.

De directie

De raad van commissarissen

J.L.R. van Dijk RA J.W.T. van der Steen, voorzitter
   
   
Ir. J.A.M. van der Putten MMO prof. dr. J.J.A. Leenaars RA, vicevoorzitter
   
   
DELA Holding N.V. G.C.A.M. van Bree RA, secretaris
   
   
  drs. W. A. P. J. Caderius van Veen RA
   
   
  mr. drs. G.H.C. de Méris RA FCA
   
   
  drs. G.M. Fijneman
   
   

Volgend hoofdstuk: 5 Enkelvoudige jaarrekening