Spring naar inhoud

Enkelvoudige jaarrekening

Enkelvoudige balans per 31 december 2021

Activa

Na resultaatbestemming, bedragen x € 1.000

  Ref.   31-12-2021   31-12-2020
           
Immateriële vaste activa     37.157    38.321 
           
Beleggingen          
Terreinen en gebouwen:          
- Voor eigen gebruik     6.163   
- Overige terreinen en gebouwen   25.520    24.070   
Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen: 7.1        
- Deelnemingen in groepsmaatschappijen   1.256.772    1.046.890   
- Leningen aan en vorderingen op groepsmaatschappijen   468.436    220.331   
Overige financiële beleggingen: 7.1        
- Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren   2.937.638    2.281.405   
- Obligaties en andere vastrentende waardepapieren   2.605.203    1.676.195   
- Derivaten     34.636   
- Vorderingen uit hypothecaire leningen   999    1.022   
- Vorderingen uit andere leningen   334.063    265.444   
- Vastgoedfondsen   877.372    740.877   
- Infrastructuurfondsen   480.924    400.698   
- Beleggingen in liquide middelen   59.516    42.165   
- Andere financiële beleggingen   218.731    9.216   
      9.265.174    6.749.112 
Vorderingen          
Vorderingen uit directe verzekering   2.580     
Overige vorderingen   232.186    110.048   
      234.766    110.048 
Overige activa          
Materiële vaste activa   447    6.256   
Liquide middelen 7.2 151.943    119.192   
      152.390    125.448 
           
Overlopende activa     3.673    5.592 
       
TOTAAL ACTIVA     9.693.160    7.028.521 

Passiva

Na resultaatbestemming, bedragen x € 1.000

  Ref.   31-12-2021   31-12-2020
           
Eigen vermogen 7.8        
Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal 7.3 2.950    2.950   
Agioreserve 7.4 74.889    74.889   
Herwaarderingsreserve 7.5 361.360    215.328   
Wettelijke en statutaire reserves 7.6 23.579    21.042   
Overige reserves 7.7 1.219.853    979.790   
      1.682.631    1.293.999 
Technische voorzieningen          
Bruto technische voorzieningen   7.195.942    5.176.685   
Herverzekeringsdeel technische voorzieningen   -23.630    -21.967   
      7.172.312    5.154.718 
           
Voorzieningen 7.9   310.826    201.628 
  7.8        
Depot van herverzekeraars     17.359    16.179 
           
Schulden          
Schulden uit directe verzekering   103.329    87.147   
Overige schulden 7.10 350.251    259.077   
      453.580    346.224 
           
Overlopende passiva     56.454    15.774 
       
TOTAAL PASSIVA     9.693.162    7.028.522 

Enkelvoudige resultatenrekening over 2021

Technische rekening

Na resultaatbestemming, bedragen x € 1.000

  Ref.   2021   2020
           
Verdiende premies eigen rekening          
Brutopremies   601.078    524.442   
Uitgaande herverzekeringspremies   -8.607    -7.650   
      592.471    516.792 
Beleggingsopbrengsten          
Opbrengsten uit deelnemingen 8.1 91.769    -37.474   
Opbrengsten uit andere beleggingen 8.2 182.069    173.196   
Gerealiseerde winst op beleggingen 8.2 636.855    471.579   
      910.693    607.301 
           
Ongerealiseerde winst op beleggingen     22.916   
           
Uitkeringen eigen rekening          
Bruto   -266.989    -235.277   
Aandeel herverzekeraars   4.194    3.688   
      -262.795    -231.589 
Wijziging technische voorzieningen eigen rekening          
Bruto   -289.869    -252.844   
Aandeel herverzekeraars   1.663    1.806   
      -288.206    -251.038 
           
Winstdelingen en kortingen     -5.940    -42.994 
           
Bedrijfskosten          
Acquisitiekosten   -66.227    -54.432   
Beheers-, personeelskosten en afschrijvingen   -71.860    -72.034   
      -138.087    -126.466 
           
Beleggingslasten 8.2        
Beheerskosten en rentelasten   -20.134    -19.607   
Gerealiseerd verlies op beleggingen   -268.486    -439.549   
      -288.620    -459.156 
           
Ongerealiseerd verlies op beleggingen 8.2     -53.500 
           
Aan niet-technische rekening toegerekend resultaat op beleggingen     -119.923    -18.876 
           
Resultaat technische rekening     422.509    -59.526 

Niet-technische rekening

Na resultaatbestemming, bedragen x € 1.000

  Ref.   2021   2020
           
Resultaat technische rekening     422.509    -59.526 
           
Toegerekend resultaat uit beleggingen overgeboekt van technische rekening     119.923    18.876 
           
Andere baten     5.643    145 
           
Andere lasten     -16.685    -5.054 
           
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen     531.390    -45.559 
           
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening     -82.470    -25.863 
           
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen     448.920    -71.422 

Toelichting op de enkelvoudige balans en resultatenrekening

6. Algemene toelichting

6.1 Grondslagen

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ)

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde in overeenstemming met paragraaf 2.5 van de geconsolideerde jaarrekening.

Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en resultatenrekening.

Voor de toelichting op verschillende balans en resultatenrekeningposten verwijzen we naar de toelichting op de geconsolideerde balans en resultatenrekening. Op posten waar de enkelvoudige jaarrekening afwijkt ten opzichte van de geconsolideerde jaarrekening is hieronder een separate toelichting opgenomen.

6.2 Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers van 2019 bevatten de cijfers uit de vastgestelde jaarrekening 2019. Ten opzichte van deze cijfers heeft een verschuiving plaatsgevonden tussen de overige reserves en de wettelijke reserves, omdat in de jaarrekening van 2019 de wettelijke reserves van de dochterondernemingen van DELA Natura ten onrechte niet zijn meegenomen in de cijfers. De wettelijke en statutaire reserves zijn € 14.890 hoger dan in de jaarrekening 2019, de overige reserves lager.

Tevens heeft er een verschuiving plaatsgevonden tussen de herwaarderingsreserve en de overige reserves. De beginstand 2019 van de herwaarderingsreserve is € 15.104 lager dan in de jaarrekening 2019, de mutatie is € 6.607 lager en de eindstand 2019 is € 21.711 lager. De overige reserves zijn hoger met dezelfde bedragen.

Per saldo is de beginstand 2019 van de overige reserves € 214 hoger dan in de jaarrekening 2019, de mutatie € 6.607 hoger en de eindstand € 6.821 hoger.

6.3 Fusie

Op 2 augustus 2021 heeft DELA Holding N.V. 100% van de aandelen verkregen in Yarden Holding B.V. Onderdeel van Yarden Holding B.V. was Yarden Uitvaartverzekeringen N.V. Per 4 augustus is Yarden Uitvaartverzekeringen N.V. gefuseerd met DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. conform de ‘carry over’-methode. Yarden Vastgoed B.V. en Yarden Vastgoed II B.V. waren dochters van Yarden Uitvaartverzekeringen N.V. en zijn door de fusie dochters van DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. geworden.

7. Toelichting op de enkelvoudige balans

7.1 Beleggingen

7.1.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Deelnemingen, specificatie

Bedragen x € 1.000

Naam, vestigingsplaats Aandeel in geplaatst kapitaal 31-12-2021 31-12-2020    
           
DELA Vastgoed B.V., Eindhoven 100% 409.878  575.083     
DELA Vastgoedmanagement B.V., Eindhoven 100% 3.039  3.386     
DELA Crematoria Groep B.V., Eindhoven 100% 53.063  10.188     
DELA US Investments B.V., Eindhoven 100% 293.342  95.320     
DELA Hypotheken B.V., Capelle a/d IJssel 100% 264.285  257.740     
DELA Investment Belgium N.V., Antwerpen 100% 52.396  48.690     
DELA Vastgoed België N.V., Luik 100% 56.352  54.588     
Dela Enterprises N.V., Antwerpen 100% 1.720  1.720     
The Right Meal B.V., Hilversum 18% 275  175     
Yarden Vastgoed B.V., Almere 100% 103.622       
Yarden Vastgoed II B.V., Almere 100% 18.800  175     
           
Boekwaarde per 31 december   1.256.772  1.046.890     

Door de fusie met Yarden zijn de deelnemingen Yarden Vastgoed B.V. en Yarden Vastgoed II B.V. verworven. Deze deelnemingen bezitten crematoria en uitvaartcentra.

Deelnemingen, verloop

Bedragen x € 1.000

    2021  2020     
           
Boekwaarde per 1 januari   1.046.890  860.425     
           
Resultaat deelneming   91.769  -37.474     
Acquisitie   99.159       
Investeringen   179.070  361.175     
Dividend   -159.127       
Reclassificatie negatieve deelneming   -3.198     
Overige waardemutaties   -989  -134.038     
           
Boekwaarde per 31 december   1.256.772  1.046.890     

De investeringen betreffen kapitaalstortingen in DELA Crematoria Groep B.V. (€ 45 miljoen) en DELA US Investments B.V. (€ 109 miljoen). In 2021 heeft DELA Vastgoed B.V. een bedrag van € 159 miljoen aan dividend uitgekeerd aan DELA Natura.

Overige waardemutaties betreft een aanpassing op het resultaat van DELA Vastgoed België N.V. van 2020 als gevolg van een correctie op de fusiegoodwill van overgenomen uitvaartondernemingen.

7.1.2 Leningen aan en vorderingen op groepsmaatschappijen

Leningen aan en vorderingen op groepsmaatschappijen

Bedragen x € 1.000

    31-12-2021 31-12-2020    
           
Rekeningcourant groepsmaatschappijen          
- DELA Holding N.V.   64.093  12.850     
- DELA Crematoria Groep B.V.   27.182  11.694     
- DELA Depositary & Asset Management B.V.   1.508     
- DELA US Investments B.V.   233.006  29.879     
- DELA Investment Belgium N.V.   1.625     
- Yarden Holding B.V.   23.096     
- Yarden Uitvaartzorg B.V.   11     
- Yarden Franchise B.V.   38     
- Yarden Depositofonds B.V.   85     
- Yarden Uitvaartfaciliteiten B.V.      
    349.136  55.931     
Leningen aan groepsmaatschappijen          
- Yarden Vastgoed B.V.   4.000     
- Yarden Holding B.V.   1.500       
- DELA Crematoria Groep B.V.   113.800  164.400     
    119.300  164.400     
           
Totaal   468.436  220.331     

Over het gemiddeld saldo van deze rekening-courantverhoudingen wordt 0,5% (kort) en 3,5% (lang) rente berekend. Omtrent aflossing en zekerheden is niets geregeld. 

7.1.3 Overige financiële beleggingen

Overige financiële beleggingen, verloop

Bedragen x € 1.000

  Eindstand 2020 Aankopen Verkopen en aflossingen Overige mutaties Eindstand 2021
           
Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren 2.281.405  1.426.643  -1.190.747  420.337  2.937.638 
Obligaties en andere vastrentende waardepapieren 1.676.195  1.512.992  -1.979.925  1.395.941  2.605.203 
Derivaten 34.636  -34.636 
Vorderingen uit hypothecaire leningen 1.022  -23  999 
Vorderingen uit andere leningen 265.444  248.047  -187.166  7.738  334.063 
Vastgoedfondsen 740.877  71.151  -469  65.813  877.372 
Infrastructuurfondsen 400.698  34.587  -13.461  59.100  480.924 
Beleggingen in liquide middelen 42.165  17.351  59.516 
Andere financiële beleggingen 9.216  209.615  -100  218.731 
 
Totaal 5.451.658  3.503.035  -3.371.791  1.931.544  7.514.446 

Overige financiële beleggingen, overige waarderingen

Bedragen x € 1.000

31-12-2021 Balans-
waarde
Kostprijs Markt-
waarde
   
           
Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren 2.937.638  2.207.793  2.937.638     
Obligaties en andere vastrentende waardepapieren 2.605.203  2.428.195  2.605.203     
Derivaten    
Vorderingen uit hypothecaire leningen 999  -23  999     
Vorderingen uit andere leningen 334.063  20.002  334.063     
Vastgoedfondsen 877.372  877.372  877.372     
Infrastructuurfondsen 480.924  480.918  480.924     
Beleggingen in liquide middelen 59.516  59.516  59.516     
Andere financiële beleggingen 218.731  9.117  218.731     
           
Totaal 7.514.446  6.082.890  7.514.446     

Bedragen x € 1.000

31-12-2020 Balans-
waarde
Kostprijs Markt-
waarde
   
           
Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren 2.281.405  1.773.694  2.281.405     
Obligaties en andere vastrentende waardepapieren 1.676.195  1.676.966  1.676.195     
Derivaten 34.636  34.636     
Vorderingen uit hypothecaire leningen 1.022  1.022  1.022     
Vorderingen uit andere leningen 265.444  265.898  265.444     
Vastgoedfondsen 740.877  667.072  740.877     
Infrastructuurfondsen 400.698  403.057  400.698     
Beleggingen in liquide middelen 42.165  42.165  42.165     
Andere financiële beleggingen 9.216  8.550  9.216     
           
Totaal 5.451.658  4.838.424  5.451.658     

7.2 Liquide middelen

De liquide middelen bestaan hoofdzakelijk uit banktegoeden en staan ter vrije beschikking.

7.3 Aandelenkapitaal

Het maatschappelijk (145.210 stuks) en geplaatst kapitaal (29.498 stuks) van de onderneming bedroeg per 31 december 2021 resp. € 14.521 en € 2.950.

7.4 Agioreserve

De agioreserve is ontstaan bij de aandelenuitgifte boven de nominale waarde en betreft dus een vrije reserve.

7.5 Herwaarderingsreserve

Herwaarderingsreserve, verloop

Bedragen x € 1.000

    2021  2020     
           
Stand per 1 januari   215.328  299.380     
           
Van (naar) overige reserves inzake waardemutatie beleggingen zonder frequente marktnotering   174.003  -28.606     
Van (naar) overige reserves inzake verkoop beleggingen zonder frequente marktnotering   -27.971  -55.446     
           
Stand per 31 december   361.360  215.328     

7.6 Wettelijke en statutaire reserves

Wettelijke en statutaire reserves, verloop

Bedragen x € 1.000

    2021  2020     
           
Stand per 1 januari   21.042  17.645     
           
Investering intern ontwikkelde softwaresystemen   3.860  3.957     
Afschrijvingen intern ontwikkelde softwaresystemen   -1.323  -560     
           
Stand per 31 december   23.579  21.042     

Ter hoogte van de geactiveerde kosten van intern ontwikkelde softwaresystemen is een wettelijke reserve gevormd.

7.7 Overige reserves

Overige reserves, verloop

Bedragen x € 1.000

    2021  2020     
           
Stand per 1 januari   979.790  1.020.561     
           
Uit bestemming resultaat boekjaar   448.920  -71.422     
Uitgekeerd dividend   -50.000     
Van (naar) herwaarderingsreserve inzake waardemutatie beleggingen zonder frequente marktnotering   -174.003  28.606     
Van (naar) herwaarderingsreserve inzake verkoop beleggingen zonder frequente marktnotering   27.971  55.446     
Naar wettelijke reserve inzake geactiveerde kosten intern ontwikkelde software   -2.537  -3.397     
Overige mutaties   -60.288  -4     
           
Stand per 31 december   1.219.853  979.790     

Overige mutaties heeft betrekking op het negatieve vermogen van Yarden Uitvaartverzekeringen N.V. dat door de fusie in DELA Natura binnenkomt.

7.8 Mutatieoverzicht eigen vermogen

Eigen vermogen, verloop

Bedragen x € 1.000

    2021  2020     
           
Stand per 1 januari   1.293.999  1.415.425     
           
Resultaat na belastingen   448.920  -71.422     
Uitgekeerd dividend   -50.000     
Overige waardemutaties   -60.288  -4     
           
Stand per 31 december   1.682.631  1.293.999     

Overige waardemutaties heeft betrekking op het negatieve vermogen van Yarden Uitvaartverzekeringen N.V. dat door de fusie in DELA Natura binnenkomt.

Voorgesteld wordt het resultaat na belastingen van  € 448.920 ten gunste te brengen van de overige reserves.

Vooruitlopend op de vaststelling door de Algemene Vergadering is deze resultaatbestemming reeds in de jaarrekening verwerkt.

7.9 Voorzieningen

Voorzieningen, verloop

Bedragen x € 1.000

  Boekwaarde 31-12-2020 Dotatie Onttrokken Overige waardemutaties Boekwaarde 31-12-2021
           
Voorziening latente belastingen 200.857  28.221  -12.199  93.213  310.092 
Voorziening ambtsjubilea 771  -37  734 
 
Totaal 201.628  28.221  -12.236  93.213  310.826 

Voorziening latente belastingen, specificatie

Bedragen x € 1.000

    31-12-2021 31-12-2020    
Inzake andere fiscale waardering van:          
- onroerende zaken   62.151  44.416     
- eerste kosten België   14.546  13.681     
- effecten   227.576  138.521     
- overig   5.819  4.239     
       
Totaal   310.092  200.857     

7.10 Schulden

De overige schulden zijn gestegen ten opzichte van 2020 door hogere te betalen vennootschapsbelasting en hogere schuld aan groepsmaatschappijen.

7.11 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Fiscale eenheid

DELA Natura maakt deel uit van een Nederlandse fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting (VPB) en voor de omzetbelasting (OB). Iedere vennootschap binnen de fiscale eenheid is hoofdelijk aansprakelijk voor de verschuldigde belastingen.

8. Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening

8.1 Resultaat deelnemingen

Resultaat deelnemingen, specificatie

Bedragen x € 1.000

Naam, vestigingsplaats   2021  2020     
           
DELA Vastgoed B.V., Eindhoven   -6.079  -37.170     
DELA Vastgoedmanagement B.V., Eindhoven   -347  481     
DELA Crematoria Groep B.V., Eindhoven   -2.125  1.956     
DELA Hypotheken B.V., Capelle a/d IJssel   6.544  -62     
DELA Vastgoed België N.V., Luik   2.756  1.287     
DELA Investment Belgium N.V., Antwerpen   3.706  714     
DELA US Investments B.V., Eindhoven   89.052  -4.680     
Yarden Vastgoed B.V., Almere   -2.068       
Yarden Vastgoed II B.V., Almere   330       
           
Totaal   91.769  -37.474     

8.2 Beleggingsresultaten

Beleggingsresultaten

Bedragen x € 1.000

    2021  2020     
           
Beleggingsopbrengsten   910.693  607.301     
Ongerealiseerde winst op beleggingen   22.916     
Gerealiseerd verlies op beleggingen -/- 268.486  439.549     
Ongerealiseerd verlies op beleggingen -/- 53.500     
Beheerskosten en rentelasten -/- 20.134  19.607     
           
Totaal   644.989  94.645     

Gerealiseerde en ongerealiseerde beleggingsresultaten, specificatie

Bedragen x € 1.000

2021 Gerealiseerde winst Gerealiseerd verlies Ongerealiseerd resultaat Beheerskosten en rentelasten Totaal
           
Deelnemingen (a) 91.769  91.769 
           
Terreinen en gebouwen (b) 1.460  232  1.228 
           
Overige financiële beleggingen (c):          
- Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren 337.160  81.079  221.969  7.006  471.044 
- Obligaties en andere vastrentende waardepapieren 357.773  70.830  -259.285  5.865  21.793 
- Derivaten 62.251  113.894  -74.394  388  -126.425 
- Vorderingen uit hypothecaire leningen 34  34 
- Vorderingen uit andere leningen 15.773  2.074  6.858  1.192  19.365 
- Vastgoedfondsen 20.920  586  65.860  2.446  83.748 
- Infrastructuurfondsen 10.962  59.097  -860  70.919 
- Andere financiële beleggingen 12.591  23  2.811  3.865  11.514 
  817.464  268.486  22.916  19.902  551.992 
           
Totaal beleggingsresultaat (a) + (b) + (c) 910.693  268.486  22.916  20.134  644.989 
2020 Gerealiseerde winst Gerealiseerd verlies Ongerealiseerd resultaat Beheerskosten en rentelasten Totaal
           
Deelnemingen (a) -37.474  -37.474 
           
Terreinen en gebouwen (b) 459  105  354 
           
Overige financiële beleggingen (c):          
- Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren 317.525  173.648  -10.993  7.785  125.099 
- Obligaties en andere vastrentende waardepapieren 138.727  90.754  -51.508  4.858  -8.393 
- Derivaten 123.791  168.456  7.854  771  -37.582 
- Vorderingen uit hypothecaire leningen 34  34 
- Vorderingen uit andere leningen 12.076  6.099  -2.314  987  2.676 
- Vastgoedfondsen 18.536  15.217  -414  34.167 
- Infrastructuurfondsen 17.919  386  -11.911  -655  6.277 
- Andere financiële beleggingen 15.708  206  155  6.170  9.487 
  644.316  439.549  -53.500  19.502  131.765 
           
Totaal beleggingsresultaat (a) + (b) + (c) 607.301  439.549  -53.500  19.607  94.645 

Ongerealiseerde beleggingsopbrengsten zijn de positieve dan wel negatieve verschillen tussen de aankoopprijs en de marktwaarde van de beleggingen (inclusief valuta-effecten) die op balansdatum in bezit zijn van Natura. Alle overige beleggingsopbrengsten worden toegerekend aan de gerealiseerde beleggingsopbrengsten.

Directe en indirecte beleggingsresultaten, specificatie

Bedragen x € 1.000

2021     Direct Indirect Totaal
           
Deelnemingen (a)     91.769  91.769 
           
Terreinen en gebouwen (b)     1.228  1.228 
           
Overige financiële beleggingen (c):          
- Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren     51.952  419.092  471.044 
- Obligaties en andere vastrentende waardepapieren     64.179  -42.386  21.793 
- Derivaten     -388  -126.037  -126.425 
- Vorderingen uit hypothecaire leningen     34  34 
- Vorderingen uit andere leningen     11.590  7.775  19.365 
- Vastgoedfondsen     18.464  65.284  83.748 
- Infrastructuurfondsen     11.759  59.160  70.919 
- Andere financiële beleggingen     3.119  8.395  11.514 
      160.709  391.283  551.992 
           
Totaal beleggingsresultaat (a) + (b) + (c)     253.706  391.283  644.989 
2020     Direct Indirect Totaal
           
Deelnemingen (a)     -37.474  -37.474 
           
Terreinen en gebouwen (b)     354  354 
           
Overige financiële beleggingen (c):          
- Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren     41.481  83.618  125.099 
- Obligaties en andere vastrentende waardepapieren     57.507  -65.900  -8.393 
- Derivaten     -771  -36.811  -37.582 
- Vorderingen uit hypothecaire leningen     34  34 
- Vorderingen uit andere leningen     9.266  -6.590  2.676 
- Vastgoedfondsen     18.920  15.247  34.167 
- Infrastructuurfondsen     18.534  -12.257  6.277 
- Andere financiële beleggingen     9.578  -91  9.487 
      154.549  -22.784  131.765 
           
Totaal beleggingsresultaat (a) + (b) + (c)     117.429  -22.784  94.645 

Onder directe beleggingsresultaten worden alle ontvangen rente, huur- en dividendopbrengsten verstaan minus alle beleggingskosten. Alle resultaten, zowel gerealiseerd als niet-gerealiseerd die ontstaan als gevolg van marktwaardemutaties worden toegerekend aan de indirecte beleggingsopbrengsten.

8.3 Organische analyse

In de organische analyse wordt het resultaat van de technische rekening en het resultaat voor belasting uitgesplitst naar winstbronnen.

    2021  2020     
           
Resultaat op sterfte en invaliditeit   45,3 43,3    
Resultaat op afkoop en mutaties   12,8 9,7    
Resultaat op kosten   5,3 -3,7    
Resultaat op interest   365,0 -65,8    
Overig technisch resultaat   0,0 0,0    
Resultatendeling   -5,9 -43,0    
Resultaat technische rekening   422,5 -59,5    
           
Beleggingsresultaat eigen vermogen   119,9 18,9    
Overig resultaat   -11,0 -5,0    
           
Resultaat voor belasting   531,4  -45,6     

De bepaling van de opbrengsten uit beleggingen voor technische of niet-technische rekening vindt plaats aan de hand van de ratio eigen vermogen/vreemd vermogen.

9. Gemiddeld aantal medewerkers

Gedurende 2021 had DELA Natura gemiddeld 378 (2020: 569) werknemers in dienst, waarvan 249 in Nederland (2020: 441), 103 in België (2020: 107) en 26 in Duitsland (2020 21).

Eindhoven, 30 april 2022

DELA Natura- en levensverzekeringen N.V.

De directie

De raad van commissarissen

J.L.R. van Dijk RA J.W.T. van der Steen, voorzitter
   
   
Ir. J.A.M. van der Putten MMO prof. dr. J.J.A. Leenaars RA, vicevoorzitter
   
   
DELA Holding N.V. G.C.A.M. van Bree RA, secretaris
   
   
  drs. W. A. P. J. Caderius van Veen RA
   
   
  mr. drs. G.H.C. de Méris RA FCA
   
   
  drs. G.M. Fijneman
   

Volgend hoofdstuk: 6 Overige gegevens