Spring naar inhoud

In het kort

Voorwoord

We kunnen er niet omheen: 2021 beginnen en eindigen we met een lockdown. Na ruim een jaar van beperkingen, dachten we als samenleving in de zomer van 2021 langzaam van het virus af te raken. In september was het leven zowaar even normaal. Helaas namen de besmettingen in het najaar weer snel toe en grepen we als samenleving noodgedwongen terug op beschermende maatregelen. Onze medewerkers zagen het weer gebeuren. De oversterfte nam toe. Het kostte ons energie om weer op te schalen, maar trouw aan onze uitgangspunten en overtuigd vanuit de visie dat ieder afscheid waardig moet zijn, werkten we door. De werkdruk nam toe als gevolg van de stijging van het aantal uitvaarten, maar ook als gevolg van uitval van collega’s die ziek werden, in quarantaine zaten, kinderen thuis hadden of mantelzorg leverden. We hebben elkaar gesteund en geholpen en zijn trots en tevreden dat we het samen wederom voor elkaar hebben gekregen.

Overname en integratie van Yarden

In de zomer werd de overname van Yarden een feit. Hiermee heeft DELA Natura circa 1 miljoen verzekerden een veilig thuis geboden. Yarden verkeerde al enige tijd in financiële problemen door de aanhoudende lage rente en de daarmee samenhangende, hoge financiële verplichtingen. De gedachte achter de overname is dat een sterk collectief een verzwakt collectief helpt, zodat er één nog sterker collectief ontstaat. Het is een mooi voorbeeld van een win/win-situatie: dankzij de overname kan DELA Groep financiële stabiliteit met ruimte voor inflatiebescherming bieden aan de Yarden-verzekerden én tegelijkertijd haar dienstverlening verstevigen en op termijn de kans op winstdeling laten toenemen voor haar eigen leden.

De overnamegesprekken begonnen in 2019. Het proces kende een lange weg, maar beide partijen hebben altijd voor ogen gehad dat we dat moeten doen wat voor iedereen goed is, wat maatschappelijk betamelijk is en wat past bij wie we zijn. We zijn blij met het resultaat.

Op het gebied van integratie is er uiteraard nog veel werk te verrichten. Ons primair belang is dat wij de beloften aan onze leden en klanten kunnen nakomen. Helaas kunnen we niet alle medewerkers baanzekerheid bieden. Dit proces doorlopen we zorgvuldig, met respect en maximale transparantie. We nemen de tijd voor een goede integratie. Eind 2021 was iedere medewerker van Yarden geïnformeerd over zijn of haar toekomst. Een omvangrijke operatie met vele integratie- en formatieplannen ging hieraan vooraf. Deze plannen zijn goedgekeurd door de OR van Yarden en die van DELA. Hiermee is een belangrijke integratiedoelstelling voor 2021 gerealiseerd.

Resultaten, operationeel

De klanttevredenheid was wederom zeer goed, maar stond in Nederland het laatste kwartaal onder druk vanwege een mindere bereikbaarheid van ons klantcontactcenter. Dit kwam enerzijds door veel vragen omtrent de noodzakelijke verbetering van de toegangsbeveiliging van onze online dienstverlening en anderzijds door een krappe bezetting. DELA België wist de klanttevredenheid licht te verbeteren. Hier liet de afdeling Klantenservice juist een sterke verbetering zien.

Voor meting van de medewerkerstevredenheid gebruikten we tot en met 2020 een onderzoek van Great Place to Work (GPtW). Deze methodiek heeft ons de afgelopen jaren veel gebracht en heeft ons gestimuleerd om verder te verbeteren. Ondanks dat we enkele jaren op rij de eerste plaats behaalden, hebben we naar een andere benchmark gezocht. We willen als organisatie nieuwsgierig blijven. Er valt altijd te leren. We kozen voor een onderzoek door Effectory. Onze eerste resultaten zijn goed. Ten opzichte van het gemiddelde van alle deelnemende bedrijven scoren we op alle thema's hoger. Als we onze scores vergelijken met de best presterende bedrijven, dan valt ook op dat er nog ruimte voor verbetering is. Daar is het om te doen en hiermee zijn we dan ook inmiddels voortvarend aan de slag gegaan.

In alle drie de landen Nederland, België en Duitsland laat DELA Natura groei zien voor wat betreft het aantal verzekerden. DELA Nederland, België en Duitsland groeiden ieder autonoom met meer dan 30.000 verzekerden.

DELA geniet een uitstekende reputatie. De overname van Yarden en de zichtbaarheid rond de pandemie hebben bijgedragen aan de verdere verbetering hiervan in 2021. Nog nooit is de reputatiescore zo goed geweest als in in het verslagjaar.

Resultaten, financieel

Financieel liggen de resultaten in lijn met onze doelen. Het beleggingsresultaat is met € 668 miljoen fors. Het businessmodel van DELA met een offensieve beleggingstrategie zorgt ervoor dat de waarde van onze beleggingen van jaar tot jaar schommelt, maar in 2021 pakte het resultaat uit in ons voordeel. Het jaar 2021 sloten we af met een groepsresultaat na belastingen van € 435 miljoen. Dat is natuurlijk een prima resultaat, maar is in het geval van DELA Natura niet zo veelzeggend. Onze resultaten schommelen als gevolg van onze beleggingsmix enorm. Het operationeel resultaat steeg met 33 procent ten opzichte van 2020. Uiteindelijk gaat het om onze solvabiliteit en die is eind 2021 met 269 procent onverminderd robuust.

Op koers

Naast alle drukte vanwege COVID-19 en de overname van Yarden zijn we voortvarend aan de slag gegaan met onze nieuwe koers, een koers gestoeld op solidariteit & continuïteit. Wij stellen in alle landen waar we werken het lidmaatschap centraal, met als domein 'overlijden én doorgeven'. Dat gaat veel verder dan het verzekeren alleen. Daarmee bouwen we voort op initiatieven uit voorgaande jaren, maar met een veel scherpere focus.  Buiten het merk DELA, maar onder de vlag van de coöperatie, gaan we bovendien verder. Nog steeds met solidariteit & continuïteit als vertrekpunt kijkt het Innovatielab van DELA Groep naar nieuwe domeinen in Nederland, voor de bouw van een nieuwe pijler. Dat laatste vereist veel geduld, maar de eerste stappen zijn gezet en we zijn gewend aan lange termijnen en verre horizonten.  

Bij het schrijven van dit jaarverslag zijn we evenwel enorm geschokt door de oorlog in Oekraïne. Die maakt het een stuk moeilijker om in de toekomst te kijken, De betrokkenheid bij wat daar gebeurt en de miljoenen vluchtelingen is groot, ook onder onze medewerkers. Het raakt onze bedrijfsvoering verder in vele facetten. Toch moeten wij blijven geloven in onze kracht. Sterker nog, het conflict in Oost-Europa maakt het alleen nog maar relevanter om de eigen waarden tegen het licht te houden en daarvoor te willen strijden.

Op 11 maart 2022 bestond coöperatie DELA 85 jaar, een mooie mijlpaal. In de decennia dat DELA bestaat, is de coöperatie trouw gebleven aan wie we zijn en waar we voor staan. DELA is inmiddels een coöperatie van miljoenen mensen. DELA Natura biedt als verzekeringsbedrijf binnen DELA Groep ruim 5 miljoen verzekerden bescherming. Om bij de tijd te blijven, weten we telkens mee te veren met maatschappelijke, economische en technologische veranderingen en de bakens te verzetten. Nu en tot in de verre toekomst.

Eindhoven, 30 april 2022
DELA Natura- en levensverzekeringen N.V.

De directie
J.L.R. (Jon) van Dijk, directeur
J.A.M. (Jack) van der Putten, directeur

Profiel

DELA Natura is onderdeel van Coöperatie DELA, een internationale verzekeraar en uitvaartorganisatie. De coöperatie verzorgt een waardige uitvaart voor onze verzekerden en klanten. DELA Natura is het verzekeringsbedrijf binnen DELA Groep. Het uitvaartbedrijf helpt nabestaanden met afscheid nemen en stimuleren dat herinneringen, ervaringen en waarden worden doorgegeven. Zo verbinden we generaties. Ons coöperatieve model is onze kracht. Solidariteit en continuïteit vormen hierin het fundament. De coöperatie, en hierbinnen DELA Natura, is er voor ruim vijf miljoen verzekerden in drie landen. Wij zijn er voor iedereen. Voor elkaar.

Coöperatief businessmodel

Wat met een rotsvaste overtuiging en het nodige doorzettingsvermogen begon, leidde tot de oprichting van begrafenisvereniging 'Draagt elkanders lasten' en groeide in 85 jaar uit tot een krachtig collectief met een uniek coöperatief businessmodel.

Wat DELA zo bijzonder maakt is dat het de coöperatie is gelukt om rondom het ideaal van solidariteit een duurzaam bedrijfsmodel te ontwikkelen. Door te zorgen voor een sterk collectief van mensen, door financiële buffers aan te leggen en door op tijd de bakens te verzetten, is de coöperatie zeer succesvol gebleken. Van generatie op generatie.

Ons fundament: solidariteit en continuïteit

Mensen bijstaan in moeilijke periodes, ongeacht achtergrond, rang of stand. Dat is wat ons werk betekenis geeft. Wij zijn een coöperatie en daarbij horen twee belangrijke sleutelwoorden als fundament: solidariteit kan niet zonder continuïteit en andersom.

Solidariteit
Eerst is er de solidariteit. Vele kleintjes maken sterk; samen krijg je nu eenmaal meer voor elkaar. Daarvoor zorgen we als krachtig collectief op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Dat betekent concreet het delen van lasten én lusten: gaat het minder? Dan dragen we allemaal bij. En als het goed gaat, profiteert iedereen.

Die solidariteit is niet vrijblijvend. Daarvoor moet je jezelf willen verbinden. Dat solidariteit werkt, bewijzen de miljoenen mensen die zich bij onze coöperatie aansloten.

Continuïteit
We streven naar een duurzaam en robuust coöperatief model waarbij we de financiële basis willen versterken door groei te realiseren en onze inkomstenbronnen te verbreden. In de verbinding met onze leden streven we naar een een relatie op lange termijn. Het creëren van meerwaarde voor onze leden en klanten staat voorop. Groei is geen doel op zich maar voor de continuïteit van de coöperatie wel van wezenlijk belang. Met groei van het aantal verzekerden houden we de premies zo laag mogelijk en zetten we de solidariteit van generatie op generatie door. Zo blijft DELA Natura, en op concernniveau onze coöperatie, vitaal en zorgen we voor continuïteit, het tweede sleutelwoord.

Van en voor leden

DELA Groep is een coöperatie. Leden zijn samen collectief 'eigenaar' van DELA. Winsten komen hen ten goede en hiermee wordt de premie laag gehouden en de prijsstijging van een uitvaart gecompenseerd. Het bestuur van DELA en de commissarissen die toezicht houden, leggen verantwoording af aan de leden via de algemene vergadering. Het coöperatieve model is een unieke borging voor de belangen van verzekerden, ongeacht of zij (actief) lid zijn.

DELA Natura kent in totaal meer dan 5,3 miljoen verzekerden. Daarvan zijn bijna 3,2 Nederlandse verzekerden tegelijkertijd lid van coöperatie DELA. In 2022 is ook voor Belgische verzekerden de weg naar het lidmaatschap van de coöperatie geopend. Toetreding door Duitse verzekerden wordt onderzocht. Voor de polishouders van Yarden-verzekeringen zullen we op middellange termijn onderzoeken of zij als lid kunnen instromen. Leden van de coöperatie zijn georganiseerd in 40 geografische afdelingen. Vier afdelingen zijn toegevoegd in 2021 als gevolg van de overname van Yarden. Iedere afdeling kiest een vertegenwoordiger en plaatsvervanger. Zij vormen samen de algemene vergadering en fungeren collectief als 'aandeelhouder' van de coöperatie. Zo hebben de leden de laatste stem in het algemene beleid van DELA Groep.

Beleggen voor de lange termijn

DELA Natura heeft een jaarlijks premie-inkomen van bijna € 600 miljoen en beheert een vermogen van ruim € 9 miljard. Anders dan bij schadeverzekeraars is de verzekeringsportefeuille opgebouwd uit langlopende verplichtingen. Dat heeft consequenties voor ons beleggingsbeleid dat we dan ook zorgvuldig op deze verplichtingen hebben afgestemd.

Een ander uniek, solidair karakter van DELA Natura is dat leden zelf een beperkt risico mededragen. In uitzonderlijke marktomstandigheden kan de premie gering additioneel worden verhoogd om de solvabiliteit van het collectief op peil te houden. Hierdoor kan in normale marktomstandigheden de premie daarentegen lager worden gehouden.

Internationaal

DELA Groep bestaat naast DELA Natura uit uitvaartbedrijven in zowel Nederland als België. In Nederland telt DELA Groep 99 uitvaartcentra en 46 crematoria. In België zorgt DELA met 64 uitvaartcentra (vanuit 122 locaties), 3 crematoria en een repatriëringscentrum dagelijks voor een waardig afscheid.

Waarde creëren voor stakeholders

Voor onze maatschappij
DELA Groep is een coöperatie met een missie. In 1937 opgericht om een waardig afscheid mogelijk te maken voor iedereen, ongeacht rang of stand. In verbinding met anderen, in het doorgeven van het leven, wordt samen méér betekenis aan het leven gegeven. Door te luisteren, door te vragen, helpen wij anderen méér betekenis te ontdekken.

Voor onze leden en klanten
Door uitvaarten zowel te verzekeren als te verzorgen, maakt DELA Groep dat waar. Met meer dan 150 uitvaartcentra, 54.500 uitvaarten per jaar en ruim vijf miljoen verzekerden is coöperatie DELA marktleider in de Benelux en scale-up in Duitsland. DELA Groep helpt mensen met een begrafenis of crematie, repatriëring, nabestaandenzorg en financiële diensten op deze terreinen, tegen een eerlijke prijs.

Behalve dat leden bij de coöperatie verzekerd zijn, willen we waardevolle contacten met leden opbouwen over vraagstukken op het domein van overlijden en doorgeven. Dat gaat veel verder dan de verzekering en uitvaart. Denk aan het vastleggen van uitvaartwensen, inschakelen van onze notarisservice en hulp bieden bij voogdij, nalatenschap, rouwverwerking etc. Diensten ontwikkeld vanuit de behoeften van onze leden. Dat lukt alleen als coöperatie DELA haar leden goed kent, door naar ze te luisteren. In toenemende mate richt DELA Groep zich ook bewuster op het 'doorgeven' in het leven. Naast de periode rond een uitvaart willen we helpen bij het delen en doorgeven van waarden, gebeurtenissen, verhalen en levenslessen. DELA Natura vervult hierin de rol van de verzekeraar.

Voor onze dierbaren
Alles wat we doen staat het teken van het verbinden van generaties. De dood hoort bij het leven. Nadat een dierbare ons is ontvallen, gaat het leven weer door maar dat valt niet altijd mee. DELA Groep helpt nabestaanden de draad van het leven weer op te pakken. Zo helpen we binnen concernverband met nabestaandenzorg en diensten op het gebied van onder meer voogdij, erven en schenken. Want wat je meegeeft is wat je straks achterlaat. We stimuleren om bij leven wat van waarde is door te geven, zoals herinneringen, ervaringen en waarden.

Voor onze mensen
Onze mensen zijn de drijvende kracht achter onze organisatie. DELA Natura heeft 411 medewerkers (circa 355 fte). DELA Groep heeft ultimo 2021 circa 3.000 medewerkers (circa 2.200 fte) in dienst die vanuit drie landen dagelijks op betrokken, integere en ondernemende wijze invulling aan de missie van DELA. Dag in dag uit werken zij aan de groei van het ledenbestand, aan gewilde producten, goede beleggingsresultaten, excellente dienstverlening, een waardige uitvaart, een duurzame en kostenefficiënte bedrijfsvoering en aan onze eigen medewerkerstevredenheid. Zij ervaren DELA als een organisatie die ook betrokken is bij hen, waar ze eerlijk behandeld worden, iedereen vertrouwen krijgt en waar ruimte is voor persoonlijk groei en ontwikkeling.

2021 in cijfers

Natura Groep

  2021 2020 2019 2018 2017
           
Klanttevredenheid          
NPS          
Nederland* 41  50  46  37  34 
België 61  57  53  38  29 
Totaal (gewogen naar respondenten) 53  54  49  37  33 
           
Reputatie          
Nederland, leden  84   82   80   79   80 
Nederland, niet-leden*  71   69   67   65   65 
Nederland (RepTrak-pulse)  76   74   72   71   71 
België ('DELA is dé uitvaartspecialist') 73% 70% 67% 70% 72%
           
Verzekerden          
Aantal ultimo jaar          
Nederland 4.287.483  3.304.917  3.255.079  3.218.355  3.176.382 
België 908.822  878.088  856.458  835.392  758.456 
Duitsland 103.786  67.195  29.496  4.100 
Totaal 5.300.091  4.250.200  4.141.033  4.057.847  3.934.838 
           
Medewerkertevredenheid*          
GPtW-score**          
Nederland 88  88  89  84 
België 87  87  87  83 
Totaal 88  88  88  84 
           
Effectory eNPS**          
Nederland 51         
België 54         
Totaal 52         
           
Medewerkers***          
Fte, ultimo jaar          
Nederland 232  403  383  382  377 
België 95  100  100  101  98 
Duitsland 28  23  19  11 
Totaal 355  526  502  494  481 

Natura Groep, vervolg

  2021 2020 2019 2018 2017
           
Premie-inkomen          
x € 1.000. Na aftrek van herverzekeringspremie          
Uitvaartplan, Nederland 294.910  277.669  264.662  257.445  254.172 
Leefdoorplan, Nederland 30.309  30.200  29.542  26.044  23.947 
Spaarplan, Nederland 79.571  69.694  60.587  58.091  57.741 
Yarden, Nederland 29.728         
Totaal Nederland 434.518  377.563  354.791  341.580  335.860 
België 136.258  128.763  121.912  108.905  98.913 
Duitsland 21.696  10.466  3.476  297 
Totaal 592.472  516.792  480.179  450.782  434.773 
           
Verzekerd kapitaal          
x € 1 miljoen          
Verzekerd kapitaal 68.678  57.841  49.915  42.987  38.548 
           
Verdeling van opbrengsten uit beleggingen          
x € 1.000          
Opbrengsten uit beleggingen 667.642  85.961  669.903  -114.480  422.973 
Af: voor toekomstige verzekeringsuitkeringen* 160.094  144.482  137.065  130.314  124.624 
Af: voor premiebeperking verzekeringen** 5.940  42.994  42.323  42.321  17.753 
Resteert voor financiële positie coöperatie*** 501.608  -101.515  490.515  -287.115  280.596 
           
Balans          
Tenzij anders aangegeven: x € 1 miljoen          
Balanstotaal 9.582  6.891  6.727  5.919  5.898 
Waarde beleggingen 9.136  6.560  6.460  5.633  5.701 
Technische voorziening 7.172  5.155  4.870  4.584  4.291 
Eigen vermogen 1.683  1.294  1.415  1.009  1.241 
... in percentage van technische voorziening 23% 25% 29% 23% 29%
           
Dekkingsgraad          
Gemiddelde dekkingsgraad**** 135% 122% 156% 175% 189%
           
Solvabiliteit          
Solvency II-ratio 269% 277% 311% 386% 327%

Koers en strategie

DELA Natura Groep opereert binnen coöperatie DELA als verzekeraar. Hieronder wordt de strategie op concernniveau van DELA Groep (inclusief uitvaartbedrijf) beschreven. De koers en strategie van DELA Natura Groep volgt deze strategie voor zover relevant voor het verzekeringsbedrijf.

DELA bestaat in 2022 vijfentachtig jaar. Met haar missie is zij trouw gebleven aan haar oprichters. Het coöperatief businessmodel is robuust en de koers bepaalt hoe we waarde creëren voor onze stakeholders, maar ook hoe de leden van de coöperatie vanuit wederkerige solidariteit met elkaar waarde creëren. De meerjarenstrategie van DELA Groep leidt ons de toekomst in, op weg naar DELA's gewaagde doelen. Solidariteit en continuïteit vormen daarbij het fundament van de coöperatie. Overlijden en doorgeven zijn de huidige domeinen. In 2021 heeft DELA Groep het fundament voor de strategieperiode tot en met 2025 nader uitgewerkt.

In het najaar van 2020 is de strategie 2021-2025 vastgesteld. In Nederland is de verdere uitwerking van de strategische doelen enigszins getemporiseerd, met name vanwege de overname van Yarden. Daarnaast is in alle landenorganisaties prioriteit gegeven aan de extra drukte rondom Covid-19. 2021 vormde derhalve een overgangsjaar waarin de gekozen richting verder is uitgewerkt, waaronder de ambitie op de zes hoofddoelen voor 2025.

'Onze missie is gericht op verbinding door solidariteit. Dat wil zeggen: de kracht van solidariteit aanwenden voor het verbinden van de samenleving en het borgen van de continuïteit van de coöperatie. Zo zorgen wij samen voor elkaar.'

Solidariteit en continuïteit

Vele kleintjes maken sterk. Gezamenlijk krijg je meer voor elkaar. Een krachtig collectief op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. DELA is een coöperatie: als het minder gaat, draagt iedereen bij en als het goed gaat, profiteert iedereen. Dat solidariteit werkt, bewijzen de miljoenen mensen die zich bij onze coöperatie hebben aangesloten. Met de groei van het aantal verzekerden houden we de premies zo laag mogelijk en wordt de onderlinge solidariteit duurzaam doorgezet. Van generatie op generatie. Solidariteit kan niet zonder continuïteit en andersom. De leden en de DELA-organisatie borgen samen de continuïteit van de coöperatie.

Gewaagd doel 2021-2025

DELA Groep
DELA Groep kent op weg naar 2025 het volgende gewaagde doel: 'In 2025 heeft onze coöperatie solidariteit en coöperatief ondernemen nieuw leven ingeblazen.' Het gewaagde doel wordt bereikt als de doelen van de zelfstandige bedrijfsonderdelen binnen DELA Groep worden gerealiseerd. Doel van DELA Nederland en DELA België is te groeien binnen het domein van overlijden en doorgeven. Zo realiseren we nieuwe aanwas en retentie van leden, waarbij de interacties met bestaande leden toenemen en daarmee de relatie met hen zich verder ontwikkelt. We willen op meer vraagstukken rondom overlijden en doorgeven hulp bieden. Bij DELA Duitsland wordt de huidige ontwikkeling doorgezet. Naast de groei via makelaars, ontwikkelen we hier ons online-kanaal. Een ander aspect van het gewaagde doel van DELA Groep is de groei buiten het huidige domein. Hierbij denken we aan de ontwikkeling van nieuwe solidaire businessmodellen op andere maatschappelijke vraagstukken dan overlijden. Voor deze ontwikkeling is buiten de zelfstandige bedrijfsonderdelen een InnovatieLab opgezet.

DELA Nederland
Het gewaagd doel in Nederland gaat in het bijzonder in op het lidmaatschap: 'In 2025 vinden onze leden het lidmaatschap waardevol, omdat we ze helpen bij alle vraagstukken rondom overlijden.' Dat begint met het opbouwen en versterken van de relatie met onze leden. Door het bieden van een luisterend oor. Ook willen we hen actief betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Door nieuwe ledenservices toe te voegen maken we het lidmaatschap steeds waardevoller. We willen dat onze leden zich verbonden voelen met waar we als coöperatie voor staan en ervaren dat we er écht voor ze zijn.

DELA België
Het gewaagd doel in België gaat over nog waardevoller worden voor onze klanten en over groei: "in 2025 voelen ruim 600.000 families rondom overlijden meer hoop en perspectief in hun leven". De 600.000 hierin staat voor een combinatie van verzekerde families en verzorgde uitvaarten. Ook in België willen we de relatie met onze klanten intensiveren en dit inzetten om onze producten en diensten te verfijnen, zodat ze optimaal aansluiten bij de behoefte. Daarnaast ligt de nadruk op groei, zowel bij Verzekeren en Verzorgen. Bij Verzorgen is er daarnaast speciaal aandacht voor het realiseren van een duurzaam financieel rendement.

DELA Duitsland
De komende jaren gaan we ook in Duitsland de mogelijkheden van een separaat lidmaatschap verkennen en onderzoeken we of klanten hiervoor bereid zijn te betalen. Ook willen we onze producten voorzien van meer wederkerige solidariteit in de vorm van het delen van de lusten én de lasten. De markt voor uitvaartverzekeringen is in Duitsland nog relatief onbewerkt. Als partij binnen het domein overlijden wil DELA deze markt vergroten en hiermee ook onze groei verder aanjagen.

Innovatie
DELA wil solidariteit voor zoveel mogelijk mensen en deze op zoveel mogelijk manieren laten werken. We zijn ervan overtuigd dat saamhorigheid en de kracht van het collectief ook het verschil kan maken op andere domeinen dan overlijden en doorgeven. Via autonome ontwikkelingen en overnames wil DELA nieuwe, gezonde businessmodellen ontwikkelen waarmee eveneens groei van het aantal leden kan worden gerealiseerd.

Overlijden en doorgeven

De missie van DELA Groep is gericht op verbinding door solidariteit. Dat wil zeggen: 'de kracht van solidariteit aanwenden voor het verbinden van de samenleving en het borgen van de continuïteit van de coöperatie. Zo zorgen wij samen voor elkaar'. Deze missie is gestoeld op de overtuiging dat we geloven dat we er zijn voor elkaar. Dat we elkaar helpen en elkaars lasten dragen. Opdat we daarna allemaal de lusten genieten. Ook zijn we ervan overtuigd dat saamhorigheid en de kracht van het collectief het verschil kan maken. Dat solidariteit werkt, ook op andere domeinen dan overlijden en doorgeven.

Hoofddoelen

Om het gewaagde doel concreter te maken, zijn er zes hoofddoelen geformuleerd: drie doelen onder solidariteit en drie doelen onder continuïteit.

Solidariteit
Het start met het opbouwen van een waardevol lidmaatschap door enerzijds de gevoelsmatige verbondenheid van de leden met waar de coöperatie voor staat en anderzijds met invulling van wat DELA voor de leden kan betekenen. Dat gaat om het bieden van hulp op het domein van overlijden en doorgeven met steeds meer producten en diensten, waardoor er een langdurige verbinding en relatie met de leden ontstaat. DELA wil haar uitstraling van betrouwbaar, professioneel, behulpzaam en menselijk verder verstevigen, zowel naar de bestaande leden als naar de samenleving als geheel. Samen met het solidaire en coöperatieve karakter maakt dit DELA uniek en onderscheidend.

Continuïteit
Om de ambitie van DELA Groep op solidariteit te kunnen waarmaken, vraagt dat het nodige van de organisatie. De medewerkers zijn de drijvende kracht achter de coöperatie. DELA investeert stevig in haar mensen om te zorgen dat zij betrokken, trots en vitaal zijn en ruimte hebben voor persoonlijke ontwikkeling. De COVID-19 periode heeft aangetoond dat we als organisatie wendbaar zijn en over veerkracht en doorzettingsvermogen beschikken. Belangrijke voorwaarden om te kunnen versnellen in de organisatieontwikkeling is digitalisering van processen en systemen en het op orde brengen van processen, protocollen en de ruimte voor flexibiliteit die daarmee ontstaat. Het helpt bij het waarborgen van continuïteit en ondersteunt in de realisatie van de ambitie op lidmaatschap en domeinontwikkeling. Tegelijkertijd zetten we stevig in op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen om in 2030 een volledig CO2-neutrale bedrijfsvoering te hebben.

We beschikken dankzij een solide financieel beleid over een stevige financiële basis. Om op de lange termijn de continuïteit van de coöperatie beter te kunnen waarborgen, wil DELA deze basis verder verbreden met inkomsten uit meerdere producten en diensten. Het minder afhankelijk worden van het DELA UitvaartPlan, de natura-uitvaartverzekering in Nederland waar het 85 jaar geleden mee begon, vergt echter tijd.

Solidariteit en continuïteit

Personalia directie

De directie van DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. bestaat uit DELA Holding N.V. en
onderstaande directieleden.

Dhr. J.L.R. (Jon) van Dijk RA (1957), directeur

Man, Nederlandse nationaliteit. Tevens CFRO DELA Groep, lid bestuur (sinds 2014) met aandachtsgebieden: strategie, extern toezicht, finance, control, actuariaat, tax, vermogensbeheer en tweedelijns risicomanagement. Tevens CFO Yarden Holding B.V. (vanaf augustus 2021). Dienstverband: onbepaalde tijd. Nevenfuncties: penningmeester stichting Los Niños, bestuurslid Stichting Derdengelden Muntenburg Advocatuur (met ingang van april 2022), lid raad van toezicht en voorzitter auditcommissie Financiën en Vastgoed van Stichting Oktober.

Ir. J.A.M. (Jack) van der Putten MMO (1959), directeur (vanaf 1 mei 2021)

Man, Nederlandse nationaliteit. Tevens CCO DELA Groep, lid bestuur (sinds 2010) en plaatsvervangend voorzitter (sinds 2010) met aandachtsgebieden: strategie, verzekeren, coöperatiezaken, uitvaartverzorging en uitvaartdiensten, klantintelligentie en -processen, klantenservice en innovatie. Tevens directeur DELA Nederland (sinds 2010) en CEO Yarden Holding B.V. (vanaf augustus 2021). Dienstverband: onbepaalde tijd. Nevenfuncties: voorzitter Stichting Onbeperkt Genieten, lid raad van commissarissen UNC Holding B.V.

Functiebeëindiging in verslagjaar

Drs M.R. (Martin) de Jong (1971), directeur (tot 1 mei 2021)

Man, Nederlandse nationaliteit. Functie DELA Nederland tot en met april 2021: Directeur Coöperatie en Verzekeren (sinds 2010) met aandachtsgebieden: Marketing, Verzekeringstechniek, Productmanagement, Online, Distributie en Coöperatie management.

Jon van Dijk (links),  Edzo Doeve (namens DELA Holding N.V.) en Jack van der Putten

Personalia rvc

De raad van commissarissen (rvc) telt zes leden. Voor alle commissarissen geldt dat zij in de rvc van DELA Coöperatie U.A., DELA Holding N.V. en DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. zitting hebben. Daarnaast vormen vier commissarissen vanaf augustus samen met de heer J.H. (Janhein) Pieterse de rvc van Yarden Holding B.V. De betreffende vier commissarissen zijn hieronder aangegeven met een asterix*.

J.W.Th. (John) van de Steen* (1954), voorzitter

Man, Nederlandse nationaliteit. Benoemd in 2019. In eerste termijn. Functie: beroepsmatig toezichthouder, DGA Ansteen Holding B.V. Overige nevenfuncties: voorzitter rvc BinckBank N.V., voorzitter rvc Princess Sportsgear & Traveller B.V., lid bestuur Stadhold (Randstad) Insurances S.A. en Stadhold Reinsurances S.A., bestuurslid vereniging AEGON, ambassadeur Koninklijk Concertgebouw Orkest, vice-voorzitter en lid rvc RAI Holding B.V. (tot april 2021).

Prof. dr. J.J.A. (Hans) Leenaars RA* (1952), vicevoorzitter

Man, Nederlandse nationaliteit. Benoemd in 2015. In tweede termijn. Functie: beroepsmatig toezichthouder. Overige nevenfuncties: lid raad van bestuur Stichting John van Geunsfonds, voorzitter raad van toezicht stichting Het Klooster Breda, voorzitter bestuur van stichting Via Nobel, voorzitter raad van advies ILFA B.V.

Dhr. G.C.A.M. (Frits) van Bree RA (1952), secretaris - vanaf 4 september 2021

Man, Nederlandse nationaliteit. Benoemd in 2021, vanuit de leden van de algemene vergadering. In eerste termijn. Functie: beroepsmatig toezichthouder. Overige nevenfuncties: ledenraadslid Vereniging Eigen Huis.

Drs. W.A.P.J. (Willemien) Caderius van Veen RA* (1959)

Vrouw, Nederlandse nationaliteit. Benoemd in 2014. In derde termijn. Functie: beroepsmatig toezichthouder, DGA Caadje BV. Overige nevenfuncties: voorzitter visitatiecommissie Pensioenfonds Lloyds Register Nederland, lid rvc Woningcorporatie Trivire, voorzitter raad van toezicht (rvt) Stichting Icone (vanaf oktober), voorzitter rvt bedrijfstakpensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel (tot november), lid rvc woningcorporatie Waterweg Wonen (tot juli).

Drs. G.M. (Georgette) Fijneman (1966) - vanaf 5 februari 2022

Vrouw, Nederlandse nationaliteit. Benoemd in 2022. In eerste termijn. Functie: directievoorzitter zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Overige nevenfuncties: vice-voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, bestuurslid van het Kansfonds.

Mr. drs. G.H.C. (Georges) de Méris RA FCA* (1961)

Man, Nederlandse nationaliteit. Benoemd in 2019, vanuit de leden van de algemene vergadering. In eerste termijn. Functie: extern adviseur Corporate Finance, Forensics & Recovery Joanknecht. Overige nevenfuncties: lid raad van toezicht (rvt) Omroep Brabant, lid rvt Theaterfestival Boulevard (tot maart 2022), voorzitter rvc Hy2Care B.V., lid rvc Caelus B.V., lid rvc Matisse B.V., voorzitter stichting Stop Diabetes Invest, lid bestuur Stichting FSO (vanaf maart 2022).

Functiebeëindiging in verslagjaar

Drs. J.P. (Jan Pieter) de Pender (1954), secretaris - tot 5 juni 2021

Man, Nederlandse nationaliteit. Benoemd in 2009. Functiebeëindiging wegens afronding derde en laatste termijn. 

Hans Leenaars (links), John van de Steen, Georges de Méris, Georgette Fijneman, Frits van Bree, Willemien Caderius van Veen

Volgend hoofdstuk: 2 Verslag van de directie